ލިބޭ މިންވަރަށް ރުހި ގަބޫލު ވުން
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް19: އަޅުކަން ކުރުމަށާއި، އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް!
4 އަހަރު ކުރިން
ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންނާއެކު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީސް ކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރިއަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ: ޔޫ.އޭ.އީ ފަތުވާ ކައުންސިލް
4 އަހަރު ކުރިން
ޝިރުކުން ދުރުހެލިވުމަކީ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރި ވުމުގެ ނާރެސް: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
މިއީ މުއްސަނދިން ދީލަތިކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަންވީ ވަގުތު: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ފާފައިން އިސްރާފު ކޮށްފައިވާ މީހުން، މާތްﷲ ގެ ރަޙުމަތުން އުންމީދު ކަނޑާނުލާ: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ އިލްތިމާސް- ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވޭ
4 އަހަރު ކުރިން
މުދަލަކީ ޒީނަތެއް، ބައެއް ފަަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައެއް: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
ދީނުގެ ނަމުގައި ބޮންގޮއްވައި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންދެނީ ދީން ނޭނގޭތީ: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
މައިކްޜޯ ވައިރައްހެއްގެ ނުރައްކައުތެރިކަން މިހާ ބޮޑުވުމުން އިބްރަތަކަށް ނުވޭހެއްޔޭ؟
4 އަހަރު ކުރިން
ޙަރާމް ގޮތުގައި ހޯދާ އުފަލަކީ ވަގުތީ އެއްޗެއް: މުފްތީ މެންކް
4 އަހަރު ކުރިން
ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ރަސޫލާ ނަމޫނާއަކަށް ބެލުމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކުށް ފާފަތަކާއި އުރެދުންތައް ގިނަވުމަކީ ކޭތަ ހިފުމުގެ ސަބަބެއް: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
މަގުމަތީގައި ތިބޭއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ތުރާލެއްވާނެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން
ދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ ފިކުރުތަކާއި މައުލޫމާތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު: ޚުތުބާ
4 އަހަރު ކުރިން