މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ އިލްތިމާސް- ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވޭ
3 އަހަރު ކުރިން
މުދަލަކީ ޒީނަތެއް، ބައެއް ފަަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައެއް: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
ދީނުގެ ނަމުގައި ބޮންގޮއްވައި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންދެނީ ދީން ނޭނގޭތީ: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
މައިކްޜޯ ވައިރައްހެއްގެ ނުރައްކައުތެރިކަން މިހާ ބޮޑުވުމުން އިބްރަތަކަށް ނުވޭހެއްޔޭ؟
3 އަހަރު ކުރިން
ޙަރާމް ގޮތުގައި ހޯދާ އުފަލަކީ ވަގުތީ އެއްޗެއް: މުފްތީ މެންކް
3 އަހަރު ކުރިން
ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ރަސޫލާ ނަމޫނާއަކަށް ބެލުމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
3 އަހަރު ކުރިން
ކުށް ފާފަތަކާއި އުރެދުންތައް ގިނަވުމަކީ ކޭތަ ހިފުމުގެ ސަބަބެއް: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
މަގުމަތީގައި ތިބޭއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ތުރާލެއްވާނެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
ދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ ފިކުރުތަކާއި މައުލޫމާތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
ކޮންމެ މީހަކަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އިސްލާމްދީން ދިފާއުކުރަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް ނެތްނަމަ އެބަޔަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ނޫން: ޚުތުބާ
3 އަހަރު ކުރިން
ޅައުމުރުން ފެށިގެން ކުދިންނަށް މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
3 އަހަރު ކުރިން
ކިތަންމެ ގިނަ ފާފައެއް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް މާޔޫސްނުވެ ތައުބާވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
3 އަހަރު ކުރިން
ފަހު ދިހައިގައި ވެވުނު އެންމެ ބޮޑަކަށް އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރަން ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ބަދަލުވަމުންދާ ޒަމާނާ އެކު އިންސާނުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ހަމަހަމަ ކަމަށް ބުރޫ އަރަންޖެހޭތަ؟
4 އަހަރު ކުރިން
ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގައި މާލޭގެ 15 މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރާނެ!
4 އަހަރު ކުރިން