ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,045,469
  • 220 ފަރާތުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކައިފި
  • ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކު
  • އިންކަމް ޓެކްސް އާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
220 ފަރާތުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކައިފި
27 މެއި 2020 | ބުދަ 15:22
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކު

ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރުވެސް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ނިސްބަތުން މަދު ބަޔަކު ކަމަށް ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 15:02
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އިންކަމް ޓެކްސް އާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އެއް ދެއްކުމާއި ނުދެއްކުމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 14:58
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ރާއްޖެއިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
27 މެއި 2020 | ބުދަ 14:52
އަމަން ހަލީމް
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެންސްޕާއިން މިހާތަނަށް 845,000 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިހާރު ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެންސްޕާ) އިން މިހާތަނަށް 845,000 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މި ވަގުތު ވެސް ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންސްޕާގެ އެހީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ 35 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 298،000 ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެންސްޕާގެ އެހީއާ ނުލާ އާންމު އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ 140 މީހަކަށް ވެސް އެންސްޕާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:14
އަމަން ހަލީމް
 
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 30 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ނެގި 30 ސާމްޕަލް ވެސް ނެގެޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ހުޅުމާލެ ޖަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ކަރެކްޝަނަށް އަންގާފަ އެވެ. އެންއީއޯސީ އާއި މޯލްޑްވިސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި، ޤައިދީންގެ ތެރެއިން 15 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، ޑިޓެއިނީސްގެ ގޮތުގައި ތިބި 5 ބިދޭސީންނާއި 10 އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައި ވެއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:12
އަމަން ހަލީމް
 
އިތުރު 77 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 232ށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 77 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ އެވެ. އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް އެވެ. މިއާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 232ށް އަރާފައެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:11
އަމަން ހަލީމް
 
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 5 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އެންއީއޯސީ ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ހޭ ނެތިގެން މަގު މައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 22:40 ހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އެމީހާ އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށާއި، އެ ބިދޭސީ މީހާގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން އޭނާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:10
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ފެސިލިޓީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެޗްއާރްސީއެމުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަންތަނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އައު މަރާމާތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދާ، އެކަންކަން ކުރެވޭނެ ތާވަލްތަކެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

26 މެއި 2020 | އަންގާރަ 05:13
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
 
ހެރުތެރެ އަދި ފުރަވަރީގެ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުން

ހެރެތެރެ ގައި ތިބީ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ތައް ވަނީ ލިބިފައި. ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ދޫކޮށްލާނެ. ފުރަވެރީގައި ތިބި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ނެގިފައި. ނަތީޖާ ލިބުމުން އެމީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:34
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވުން

އުމުރުން ދުވްސްވީ މީހުންގެ ފަސް ޕަސެންޓް މީހުންގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ޓެގް ޓީމުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި. މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ހެދިފައި ވަނީ 105 މީހެއްގެ. އޭގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އެކަކު: މަބްރޫކް

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:25
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
 
ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީ ތަކަށް މީހުން ގެންދިއުން

ޓްރާންސީޓް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސް ތަކަށް ޖުމްލަ 2053 މީހަކު ވަނީ ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަސި މިައދު 115 މީހަކު ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ. އިތުރު މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މަބްރޫކް

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:21
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
 
ފްލޫ ކްލިނަިކް ތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ފްލޫކްލިނިކް ތަކަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 115 މީހަކު ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:19
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
 
ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން

ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި 26 ދިވެއްސެއް މޯލްޑިވިއަން އެއަރލަިއންގައި ރާއްޖެ އަތުވެފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:15
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
 
ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން

ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި 26 ދިވެއްސެއް މޯލްޑިވިއަން އެއަރލަިއންގައި ރާއްޖެ އަތުވެފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:15
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ނިއުނޯމަލްގައި މަޖިލިސް: މާލަމުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ތިއްބަވާނީ 42 މެމްބަރުން

ނިއު ނޯރމަލްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޗެމްބަރުގައި ބާއްވާނެ އިންތިޒާމްތައް ކަނޑައަޅާ އެސްއޯޕީއެއް އާއްމުކޮށްފިއެެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އާއްމުކުރެވުނު އެސްއޯޕީގައި ވާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ މާލަމުގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތިއްބަވާނީ 42 މެންބަރުން ކަމަށް ވެއެވެ. މަޖިލީހުން ބުނީ މާލަމުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުން ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކުލަވާލާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިޒާމްތައް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ސަރޖަންޓް އެޓް އާރމްސްއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދރާއިން ބުނިގޮތުގައި އެ މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެން ތިއްބަވާނީ، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުރުމިނުގައެވެ. މީގެއިތުރުން، އެއްވަގުތެއްގައި އެއްމޭޒެއްގައި 2 މެންބަރުން ނުތިއްބަވާގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ވޯޓުލުމުގައިވެސް އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 19:26
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާގެ 274 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާގެ 274 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި މީހުން ޗައިނާ އަށް ގޮސްފައިވަނީ އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިނުގައި ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރުވާލާފައިވަނީ، ވޫހަން އަށްދާ 138 މީހުންގެ އިތުރުން ޖެންގްޖޯ ސިޓީއަށްދާ 136 މީހުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ފުރުވާލުމުގައި ވެދިން އެހީތެރިކަމަށާއި، އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލީ ޒޮންގް ވަނީ ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 05:12
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
މަނަދޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ނ. މަނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަ މީހުންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (ހެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގްގެ ތެރެއިން އެރަށުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 9 ސާމްޕަލްއެއް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެ މީހުންނަކީ އެ ރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއައި ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ އަންހެން މީހާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 ށް ނެގެޓިވިވްކަން އިއުލާނުކުރި ފަހުން ނިޔާވެފަ އެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 04:30
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ދުވާލަކު 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި: އާރުއާރުޓީ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށް ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމު (އާރުއާރުޓީ) ގެ ލީޑު މެމްބަރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ނެގެނީ 250-300 ސާމްޕަލްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 6 ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ސާމްޕަލްތައް ނަގާ އަދަދު ދެގުނަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ 6 ދުވަސްފަހުން ހަތަރު ގުނައަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 04:29
އުމްނާ އިސްމާއިލް
 
ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާނަމަ، ލުއިދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެ

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާނަމަ، ލުއިދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:19
އުމްނާ އިސްމާއިލް
 
ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި: ޑޮކްޓަރ

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ލޮކްޑައުންއާއި ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދެނީ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ވިދާޅުވީ ފޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތައް ހިއްސާކުރަމުންދާނެ ކަަމަށެވެ

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:15
އުމްނާ އިސްމާއިލް
 
ތިން މީހުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޖުމްލަ 10 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިވަގުތު ފަރުވާދެމުންދަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:13
އުމްނާ އިސްމާއިލް
 
ދިރާސީ އާ އާހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު މެދު ތެރޭގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރަށް އައި ބަދަލުތަކާއިއެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:10
އުމްނާ އިސްމާއިލް
 
ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 127ށް

ކޮވިޑް-19 ށް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 127ށް އަރައިފިއެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:07
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އިތުރު 39 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމަލް އަދަދު 1،313ށް
23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 21:48
raajjemv logo

All rights reserved