ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,045,460
  • މިސްކިތުގައިވެސް ވުޟޫ ކުރެވޭނެ، ނަމަވެސް ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
  • ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެ: ޑރ. މުރާދު
  • މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
މިސްކިތުގައިވެސް ވުޟޫ ކުރެވޭނެ، ނަމަވެސް ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތުގައި ވުޟޫކުރެވޭނެކަމަށާއި، އަދި ފާހަނަވެސް ބޭނުންކުރާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެއްވަނީވެސް އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:56
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެ: ޑރ. މުރާދު

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެކަމަށެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅަކަމަށްވާނަމަ، އަނެއްކާވެސް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައިި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަދިންއިރު، ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުމާއި، މުސަލައެއް ހިފައިގެން ދިއުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިސްކިތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:47
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާއެކުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:36
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އައިޖީއެމްއެޗުގައިި އައު މެޝިންއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ، އޭރުން ދުވާލަކަށް 600 ޓެސްޓު އައިޖީއެމްއެޗުން ހެދޭނެ: މަބްރޫކް

ދަރުބާރު ގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗުގައިި އައު މެޝިންއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ، އޭރުން ދުވާލަކަށް 600 ޓެސްޓު އައިޖީއެމްއެޗުން ހެދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭޑީކޭގައި ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށާއި، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދުވާލަކަށް 500 ޓެސްޓު ހެދޭނެކަމަަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:28
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ދުބާއީއިން ގެންނަ 10 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެވިއްޖެ، އެޔާއެކު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 129ށް އަރާފައި: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ދުބާއީން ގެންނަ 10 ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ގެނެވިފައިިވާކަމަށެވެ. އެޔާއެކު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 129ށް އަރާފައިކަަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 104ށް ވަނީ އަރާފައި: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 104ށް އަރާފައިކަމަށެވެ. މީގެކުރިން ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދުތައް ހުރި 91 ގައެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:23
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ރާއްޖެއިން އިތުރު 30 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު 1,216 ށް
21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 14:21
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ބުދަ ދުވަހަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދުވަސް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޖަމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއޭސަސް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހަކީ ކޮވިޑް-19 އައުޓްބްރޭކް ފެށުނުފަހުން، މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިގެން ރެކޯޑު ކުރެވުނު ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 106,000 (އެއްލައްކަ ހަ ހާސް) މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ރިޕޯޓު ކުރެވުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ގައުމަކުން ކަމަށެވެ. އެއީ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ، ބްރެޒިލް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:18
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި 22 މައްސަލައެއް ހުށައެޅުނު: ހައިކޯޓް

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޖުމްލަ 22 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

ހައިކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، 22 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 17 މައްސަލައެއް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުުއްދަތުގައި ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލައެއް، ޚަސްމުން ހައިކޯޓު ދެކުނު ބްރާންޗަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގައި މޮނިކޮމް އަމުރުގެ ހަތް އަމުރު ނެރެފައިވާކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ.

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ހިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގަވާފައިވާތީ، "ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ވަނީ އާއްމު ކޮށްފައެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:14
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ލޮކްޑައުން އުވާލިޔަސް، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިދާނެ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އުވާލިޔަސް، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ އިތުރު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވައިފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 31 ށެވެ. ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރް އަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން މާލޭ ސަރަަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދޫދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ''ކޮވިޑް-19'' ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި، ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އިތުރުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނީ ބާރުތަކެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމިއޮތުމަކީ ފަސޭހައިން ފަރުވާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމާއި، ކަރަންޓީނުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ އިތުރުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) މެދުވެރިވެގެން އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަކަށްވާއިރު، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:10
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
އިޤްތިޞާދު އަލުން ފަށައިގަންނައިރު، އާ ވިސްނުން ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: ރައީސް
20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:43
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ޖުލައި މަހުގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލަނީ

ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިޙު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްނުވެ، ރަނގަޅަށް ދާނަމަ، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލަން މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށް.

އޭގެ އިތުރުން، ރިސޯޓްތަ އް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިކަންކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިންތައް، ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އިރުޝާދާއެކު ކަނޑައަޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް

20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:16
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުމަށް ހުއްދަދީ މިސްކިތްތަކާއި ކެފޭތައްވެސް ހުޅުވާލަނީ

ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޤައުމާ މުޙާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިޙު ވިދާޅުވީ، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު، ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުވަމުން ދާނަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ލުއިތަކެއް ދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:14
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ރިސޯޓްތަކުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު 6 މަސް ދުވަހުގެ ކުލި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދީފި
20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:12
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
މިއީ ތިމާވެއްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް: ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ޙާލަތަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަމަށް، އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްނަގަން ވަރަށް އެކަށޭނަ ވަގުތެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ފަރުވާތެރިވެ، މުޅި އިޤްތިޞާދު އާރާސްތުކުރުމަށާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދައަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ލިބޭ ވަރަށް މުހިންމު ވަގުތުކޮޅެއްކަމަށް

20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:10
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
މިހާތަނަށް 15000 އަށްވުރެ ގިނަ ލޯނުގެ މުއްދަތު ވަނީ ފަސްކޮށްދީފަ: ރައީސް ސޯލިޙު

ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިޙު ވިދާޅުވީ، ވިޔަފާރިތަކަށާއި އެކި ކަންކަމަށް، އަމިއްލަ މީހުން ބޭންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ. އާއި އެމް.އެފް.އެލް.ސީ އަދި އެސްޑީ.އެފް.ސީ އާއި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 8 ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް، އެގޮތުން ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 15000 އަށްވުރެ ގިނަ ލޯނުގެ މުއްދަތު ފަސް ކޮށްދީފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 83 އިންސައްތަ ލޯނަކީ، އާދެ، 13199 ލޯނަކީ ބީ.އެމް.އެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް.

ބީ.އެމް.އެލް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނު ހޯދުމަށް ރިސޯޓްތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން 157 ހުށަހެޅުމަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ތެރެއިން 98 ވިޔަފާރިއަކަށް މިހާރު ވަނީ ލޯނު ދޫކޮށްފައި. ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނު ހޯދުމަށް ލިބުނު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން، 396 ވިޔަފާރިއަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 134 މީހަކަށް، ޖުމްލަ 530 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ.
20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:08
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ކޮންމެހެން ރަށަށް ދާންޖެހޭ 1078 މީހަކު ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވިއްޖެ: ރައީސް
ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން، ކޮންމެހެން ރަށަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނު 1800 މީހުންގެ ތެރެއިން 1078 މީހަކު ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވިއްޖެ. އަދި ބާކީ ތިބި މީހުން، މިމަހު 24ގެ ނިޔަލަށް ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވޭނެ. އަދި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 3016 މީހަކު މާލެ އައުމަށް ހުއްދަ ދެވިއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު
20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:06
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ކުރިން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ބަލި ނުފެތުރުމަކީ، اللهގެ ވާގިފުޅާއެކު، އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ: ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ބަލި މާލޭގައި ފެތުރެން ފެށިފަހުން، މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 1186 މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށް. އެއީ 420 ދިވެހިންނާއި 766 ބިދޭސީން. އަދި އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 91 މީހަކަށް ޝިފާ ލިބި، ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާއިރު، ރައީސް ވަނީ މި ބަލީގައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި 4 ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަައްވާފައި، ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ބަލި ނުފެތުރުމަކީ، اللهގެ ވާގިފުޅާއެކު، އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށް

20 މެއި 2020 | ބުދަ 21:03
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ 21:00 ގައި ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވާނެކަމަށް ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވާއިރު، ނިއު ނޯމަލްގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 18:06
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 91 ށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 91 ށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޝް ބޯޑުން ދައްކާ ގޮތުން 19 ވަނަ ދުވަހު 11 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި 18 ވަނަ ދުވަހު 2 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 17 ވަނަ ދުވަހު 16 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 04:06
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޓެލެ ކްލާސްތައް ފަށާނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޓެލެ ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮވިޑް-19ގެ ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އާދަމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތާ ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ސްކޫލު ބަންދު ވެގެންދާއިރު ދަރިވަރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ކަންކަން ރާވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މޫސާ އާދަމް ވިދާޅުވީ މިބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އަނެއްކާވެސް ޓެލެ ކްލާސްތައް ފެށުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެލެ ކްލާސްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާލަތުގައި ވެސް ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި އެކި އޮންލައިން ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކްލާސްތައް ނަގާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 04:03
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ކޮވިޑް-19ގެ މައްސަލައިގަ ޕާކިސްތާން ސުޕްރީމް ކޯޓުން 'ސުމޯޓޯ' އަމުރެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް-19ގެ ޚާއްްޞަ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އެޤައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 'ސުމޯޓ' އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ގުލްޒާރު އަޙްމަދު ސޮއިކުރައްވާ ހޯމަ ދުވަހު ޢާންމު ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުގައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، މިހާރު އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން ސަރުކާރަށް އަންގަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ހުރިހައި ވިޔަފާރިއެއް ހަފުތާއަކު ހަތް ދުވަހު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 03:57
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އިޓަލީގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށް ޖެހިލައިފި

އިޓަލީގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 162 މީހުންނެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އެއަދަދު ހުރީ 99 އެއްގަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދުތައްވެސް ވަނީ 451 ން 813 ށް މައްޗަށް ޖެހިފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު އިޓަލީގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 32,169 ށް އަރާފަ އެވެ. އިޓަލީއަކީ މިވަގުތު އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ނެގުމަށްފަހު ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންގެ މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 03:51
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ނޭނގި ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ބެލުމަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ނޭނގި ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދަނީ ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިފައި ތިބި ތަންތަނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ ބިދޭސީން ތިބި ތަންތަނުގައި ކުރިން ހެދީ ޕީސީއާރު ޓެސްޓުތަކެއް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އޭރު އެޓެސްޓް ކުރިޔަށް ދިޔައީ އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މިވަގުތު ބަލި ހުރީ ކޮން ބައެއްގަތޯ ބެލުމަށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 03:47
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ހެދި ލޭބާ ކުއާޓާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި ލޭބަރ ކުއާޓާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމަނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވި މިތަނަކީ 800 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިތަނުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީއައި އެޗްޑީސިއާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދަޅުވީ އެތަނުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ ހިލޭ ކަމަށެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 03:39
raajjemv logo

All rights reserved