ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,045,447
  • ޖުމްލަ 15274 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އައިރު ނަގައިފި
  • އިތުރު 7 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1090 ށް އަރައިފި
  • އިތުރު 5 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ޖުމްލަ 15274 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އައިރު ނަގައިފި

12 އަލަށް މިއަދު ޕޮޒޮޓިވް

420 ނަތީޖާ ނުލިބި

59 ރަނގަޅުވި މީހުން

1024 ފަރުވާ ދެމުން

339 ތަނެއް މޮނިޓަރިން

981 އައިސޮލޭޝަންގައި

1352 ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ

ޓްރާންސިޓް 423 މީހުން

ދޫކޮށްލެވިފައި 61

ދޫކޮށްލުމަށް ސާމްޕަލް ނެގިފައި 179

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:09
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އިތުރު 7 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1090 ށް އަރައިފި
17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 21:36
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އިތުރު 5 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 20:46
އަމަން ހަލީމް
 
ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ތަންތަނުގައި: ޑރ އަފްޒަލް

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގައި ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު އެކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ތަންތަނުގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރާނީ އެސެޓަޕް ފުރިހަމަ ވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަކިން އެ މީހަކަށް ކޮޓަރިއަކާއި ފާހާނާއެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:26
އަމަން ހަލީމް
 
ރިސޯޓްތައް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ނަގާއިރު ބަލަނީ މާލެ ކައިރި ހުންނަ ތަންތަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ރިސޯޓްތައް ނަގާއިރު ބޮޑަށް ބަލަނީ މާލެ ކައިރީގައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މާލެ އާއި އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރިސޯޓްތައް ނެގުމަށް އިސްކަންދޭކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓް އެއީ އެންމެ ގިނަ ކޮޓަރި ހުންނަ ރިސޯޓްތައް ކަމަށާއި އެފަދަ ރިސޯޓްތައްވެސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:25
އަމަން ހަލީމް
 
ކޮންޓެކްޓްސް ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ފަހުން ފެންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްސްގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑޮކްޓަރު ނަޒުލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފުރަތަމަ ފެންނަން ފެށި އިރު ގިނަ ކޮންޓެކްޓްސްތަކެއް ފެންނަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ފެނުނު އެއް ކޭސްއެއްގެ ކޮންޓެކްޓްސް 500ށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:24
އަމަން ހަލީމް
 
ރީހެބަށް ވައިރަސް ވަދެއްޖެ!

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ރީހެބްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވް ވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ، މިކަން ހިނގި ކަމަށް ބެލެނީ އެތަނަށް އެންމެ ފަހުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ވަތް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:22
އަމަން ހަލީމް
 
ކުނަހަންދޫގައި ޕްރޮޓެކްޓިވް އެކިއުޕްމެންޓް ނެތް ކަމަށް ބުނި ވާހަކަ މަބްރޫކް ދޮގުކޮށްފި

ލ. ކުނަހަންދޫގައި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭނުން ކުރާ ސިއްހީ އާލަތްތައް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކުނަހަންދޫގައި ޕްރޮޓެކްޓިވް އެކިއުޕްމެންޓް ސްޓޮކް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސްޓޮކްގައި ހުރި ވަރު ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ 150 މާސްކް، 1000 އަންގި، ޕީޕީއީގެ 3 ކިޓް އަދި ސެނިޓައިޒަރގެ 17 ފުޅި މިވަގުތު އެރަށުގެ ސިއްހީ މާރުކަޒުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:21
އަމަން ހަލީމް
 
ގޭބީސީތަކުގައި ތިބި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި އެއް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް

އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ތެރެއިން ގޭގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގަން ފަށާފައިވާއިރު އެތަނުން އެއް ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އައިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ރަފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގަމުންދާއިރު އެގޭގައި އެމީހުން ކައިރީގައި އެންމެ ބޮޑަށް އުޅޭ މީހެއްގެ ސާމްޕަލާއި އެގެއަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި އެނޫން ބޭނުމަކަށްވެސް ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހާއާއެކު ޖުމްލަ 3 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރަމުންދާއިރު އުމުރުން ދުވަސްވީ ބައެއް މީހުން އެމީހުން ގޭގައި ތިބޭއިރު ވައިރަސް ޖެހެންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:20
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވިހޭތާ އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ކޮންޓެކްޓްވުމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ނެގި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 23:58
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ޕޮޒިޓިވްވި މާބަނޑު މީހާ ވިހޭ ދަރިފުޅު ނެގެޓިވް: ޑރ ނަޒްލާ

ޕޮޒިޓިވްވި މާބަނޑުމީހާ ވިހޭ ދަރިފުޅު ނެގެޓިވް ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:57
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތެރެއިން: ޑރ ނަޒްލާ

އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކުއްޖާ ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ މަންމަ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:39
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ދަށުން ނެގުނު އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި

މިހާރު މާލޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ދަށުން ނެގުނު މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަމަށް އެއްބާރު ލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:32
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ރިހެބުން ކޮންޓެކްޓްތައް ވަނީ ހަދާ ނިމިފައި: ޑރ ނަޒްލާ

އެންމެ ފަހުން ކްލައަންޓުން ދިޔައީ އޭޕްރީލް 13 ގައި އެއީ 4 މީހުން

އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެތަނަށް ދިޔަ މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ވަނީ އެނގިފައި. ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް ސްޓާފުން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭކަން ވަނީ އެނގިފައި. ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ރަށުން ފެނިފައިނުވާތީ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި. 156 ސާމްޕަލް ހިންމަފުށިން ވަނީ ނަގާފައި އެކި ތަންތަނުން. މިހާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީއަކީ ބަންދުކުރެވިފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދިޔުމުން

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:28
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސްތައް ފެނުނުއިރާ އަޅާބަލާއިރު ކޮންޓެކްޓްތައް މަދުކަން ފާހަގަވޭ: ޑރ ނަޒްލާ

ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ވަރަށް ކޮންޓެކްޓްސް ގިނަ. ގިނަ މީހުން އެއްތާކު އުޅޭ ތަންތަނުން ކޭސްތައް އެ ހަފްތާގައި ފެނުނީ. ލޮކްޑައުން އައިފަހުން ކޭސްތައް ފެންނަލެއް އިތުރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓްސްތައް ވަނީ މަދުވެފައި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:24
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އިއްޔެގައި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވި

ގިނައީ ދިވެހިން. އެއީ 9 މީހުން

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:22
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކުދި ކްލަސްޓަރ ތައް މިހާރު ފެންނަމުންދާއިރު އެއީ ލޮކްޑައުންގެ އަސަރު ރަނގަޅުކަން އެނގޭ ކަމެއް

މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ ލޮކްޑައުންގެ އަސަރު ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންޓެކްޓްސް ވެސް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:19
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ފްރޮންޓްލައިން މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 199 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:17
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މިއަދު ފުލުހުން 5 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

41 މީހަކު މިއަދު ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާކުރި

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:16
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ފްލޫ ކުލިނިކަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 113 މީހުން ދެއްކި

15 ސާމްޕަލެއް ފްލޫ ކުލިނިކުން ނަގާފައިވޭ

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:15
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މިހާތަނަށް 14617 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ

ޕެންޑިންގައި 141 ސާމްޕަލް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 986 ސާމްޕަލް

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ތެރެއިން 178 މީހުން

މިވަގުތު 323 މޮނިޓަރިންގ

އައިސޮލޭޝަންގައި 981 މީހުން

ކަރަންޓީނުގައި 1390 މީހުން

ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީނުގައި 403 މީހުން

28 މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައި

92 މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނީ

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:15
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
10 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީއާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ 10 ޓަނުގެ އެހީއާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް މިއަދު ރާއްޖެއަށް އައިސްފިއެވެ.

މި މަތިންދާބޯޓުގައި ގެނައި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފިޔާ، ބިސް މުގު، އަލުވި، ކުކިންގ އޮއިލް، ބަރަބޯ، ތޮރާ، ކަރާ އަދި އަލަނާސި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްއިން މީގެ ކުރިންވެސް އެގައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި 100 ޓަނުގެ ހިލޭ އެހީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ފްލައިޓްގައި ބޭހާއި ބައެއް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން ފޮނުވި މިއެހީއަކީ ދެ ޤައުމުގެ ގާތް ގުޅުމުގެ ރަމްޒެކެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރާ އެއަރފޯސް އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި މަތިންދާބޯޓު އަނބުރާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރާނީ މާދަމާ ހެނދުނެވެ. އަދި އަނބުރާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދާއިރު ، ގަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 70 މީހަކު މި މަތިންދާބޯޓުގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ގެންދާނެއެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަން ގުޅިގެންނެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:46
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
މިއުޅެނީ ފައިސާ ނެތިގެން ނޫން، ހާސްވާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ: ސަރުވަޝް

މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދައުލަތުގައި ފައިސާ އެބަހުރި ކަމަށާއި، ފައިސާ ނެތި ރައްޔިތުން ހާސްވާ ހިސާބަށް އަދި ދާންނުޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގައި ނޫސްވެެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ރޭވިފައި ހުރި ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ދައުލަތުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ހާސްވާ ހިސާބަށް ކަންކަން ނުދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 'ސްޓްރެޓިޖިކަލީ' މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރަންޖެހޭކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:44
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ނުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ކޮވިޑް-19ގެ މަސައްކަތުގައި އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަ ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް އިތުރަށް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19ގެ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:43
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1078 އަށް!

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ރާއްޖެއިން އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 ދިވެހިންނާއި، ބަންގަލަދޭޝްގެ 22 ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ނޭޕާލްގެ ރައްޔިތަކާއި، އިންޑިއާ 4 މީހުން ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:37
raajjemv logo

All rights reserved