އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން
އިސްރާއީލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާންޖެހުން މީހުންގެ އަދަދު 10،000ން މައްޗަށް
 
ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 11 މީހަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައި
 
ހަމާސްއިން ފޮނުވާލި ރޮކެޓް ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލްގެ ހަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
 
ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 126 މީހަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައި
ކ. މާލެ |
ގާޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ޒަޚަމްވަމުން
އަލްޖަޒީރާ

އިސްރާއީލުން މެދުކެނޑުމެެއްނެތި ގާޒާއަށް ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ފަލަސްތީނުގެ 10،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އދ.ން ބުނެފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 126 މީހަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. މީގެތެރޭގައި 31 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 920ށް އަރައެވެ. އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެތައް އާއިލާއެއް ހިޔާވަހިކަން މިހާރު ހޯދަމުން އަންނަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އދ.ން ހިންގަމުންދާ ސްކޫލްތަކުގައެވެ. އެތަނުގައި އެމީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ތިބި އިރު އދ.ން ބުނީ އެތަންތަނުގައި ފަލަސްތީނުގެ 10،000 ރައްޔިތުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ހަމަލާތައް ދިނުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އދ. ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންތޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްރާއީލަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށްޓަކައި ހަމަލާތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަމާސް އިން ވަނީ އިސްރާއީލްގެ އެހެން ސިޓީއަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލްގެ ހަ މީހުންނާއި އިންޑިޔާއާ ނިސްބަތްވާ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އިސްރާއީލުން ބުނީ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިސްރާއީލްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ރޮކެޓް ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ގާޒާގެ އިތުރުން ހުޅަނގު އައްސޭރި ސަރަހައްދުގައިވެސް އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު އަންނަނީ މިހާރު ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންނެވެ. އިސްރާއީލުން ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 11 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މެޑިކަލް ޓީމުން ވަނީ އެސަރަހައްދުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޒަޚަމްވެފައިވާ 1334 މީހަކަށް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމުގައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިސްރާއީލާއި ލުބުނާން ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން ދެކުނު ލުބުނާނާ ވީ ސަރަހައްދުން އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް 3 ރޮކެޓް ހަމަލާ ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެސަރަހައްދުގެ މަސްރަހުވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ލުބުނާން މީހެއްގެ ގަޔަށް އިސްރާއީލުން ބަޑިޖަހާ މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަން އދ. ން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved