ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2021 | ބުދަ 18:40
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް- ޓްރަމްޕް މީގެ ކުރިންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ބޭންކޮށްފައިވޭ
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް- ޓްރަމްޕް މީގެ ކުރިންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ބޭންކޮށްފައިވޭ
އަލްޖަޒީރާ
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް ބޭން
ޓްރަމްޕަށް އަދިވެސް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުލިބޭ
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި
 
ޓްރަމްޕް ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުން ބޭރު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ދެއްކެވި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފޭސްބުކުން "ބޭން" ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ފޭސްބުކް ގެ އޯވަރސައިޓް ބޯޑުން ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ފޭސްބުކް އަދި އެއާއި ގުޅިފައިވާ އިންސްޓަގްރާމް އެޕްލިކޭޝަނުންވެސް އޭރު ވަނީ ޓްރަމްޕް ބޭން ކޮށްފައެވެ. މި ނިންމުން އޯވަރސައިޓް ބޯޑުންވެސް ދަމަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޯޑުން ވަނީ އޭރުގެ ނިންމުން އަލުން ރިވިއުކޮށް، އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ލަފާދީފައެވެ.

ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމުން ޓްރަމްޕު ބޭން ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެމެރިކާގެ ކެޕިޓޯލް ތެރެއަށް ވަދެ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައްވެސް ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްކުރާ އިމާރާތް ހުންނަ ކެޕިޓޮލްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވާ މޭރުމަކުން ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކައުންޓްތަކުން އެދުވަހު ޕޯސްޓްކުރެއްވުމުން އެޕްލެޓްފޯރމްތަކުން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތުތައް ފަތުރާ، ފޭސްބުކްގެ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވި ކަަމަށް ބުނެވެސް ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް މީގެ ކުރިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް