ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 20:11
ސޭންޑް ކޭކް ވިތް ޖޭމް
ސޭންޑް ކޭކް ވިތް ޖޭމް
ކަޒާން
ބަދިގެ 1442
ސޭންޑް ކޭކް ވިތް ޖޭމް
 
ކޭކު މީރު މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 230ގްރާމް ފުށް
  • 2ގްރާމް އީސްޓް
  • 120ގްރާމް ބަޓަރ
  • 1 ބިސް (ރީނދޫ ބައި)
  • 50ގްރާމް ހަކުރު
  • 30ގްރާމް ޔޯގަޓް
  • 25ގްރާމް ޖޭމް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފުށް، އީސްޓް، ބަޓަރު، ބިސް، ހަކުރު އަދި ޔޯގަޓް އަޅައިގެން މޮޑެލާށެވެ. ރަނގަޅަށް މޮޑެވުމުން ފުށްގަނޑު ދެބައަކަށް ކަފާލުމަށްފަހު އެއްބައި 20 މިނިޓް ވަންދެން ފްރީޒްކޮށްލާށެވެ. ދެން ބާކީ ފުށްގަނޑު ޓްރޭގައި 18 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ ވަރަށް ފަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު 15 މިނިޓް ވަންދެން ފްރިޖުކުރުމަށްފަހު ޖޭމް އަޅާ ފަތުރާލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ފްރީޒްކޮށްލި ފުށްގަނޑު ގާނާލުމަށްފަހު 180 ޑިގްރީގައި 30 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް