ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 13:15
ޝަވަރުމާ ޕިއްޒާ
ޝަވަރުމާ ޕިއްޒާ
ރެސިޕީ އޮފް ދަ ވޯލްޑް / ޔޫޓިއުބް
ބަދިގެ 1442
ޝަވަރުމާ ޕިއްޒާ
 
މިއީ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 200 ގްރާމް ކުކުޅު ( ބޯންލެސް)
 • ¼ ޖޯޑު ޔޯގަޓް
 • 1 ސަމުސާ ލޮނުމެދު (ޗޮޕްކޮށްފައި)
 • 1 ސަމުސާ އިގުރު (ޗޮޕްކޮށްފައި)
 • ¼ ސަމުސާ ދިރި ޕައުޑަރ
 • 4/1 ލޮނު ( ރަހަލާވަރަށް)
 • 4/1 ރީނދޫ
 • 2/1 ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ޑްރައި ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ތަންދޫރީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 1 ކެޕްސިކަމް ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • ޗިލީ ގާލިކް ސޯސް
 • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
 • ޓިއްކާ މަޔޮނައިސް (ބޭނުން ފްލެވަރ އެއް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)

ޓިއްކާ މަޔޮނައިސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2 ބިސް ( ރީނދޫ ބައި)
 • 1 ސަމުސާ ސެސަމީ ސީޑް
 • 4 ލޮނުމެދު
 • 1 ސަމުސާ ވިނެގާރ
 • 1 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 2/1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސަމުސާ މަސްޓަޑް ކްރީމް
 • 4/1 ސަމުސާ ލޮނު
 • 4/1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 4/1 ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 4/1 ޓިއްކާ މަސާލާ
 • 1 ޖޯޑު ވެގްޓެބަލް އޮއިލް ( ކޮންމެ ކަހަލަ ކައްކާ ތެލެއް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)

ޝަވަރުމާ ބްރެޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 3 ޖޯޑު ފުށް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 2 ސަމުސާ އީސްޓް
 • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 2/1 ޖޯޑު މިލްކް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ޝަވަރުމާ ފިއްޒާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މަސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ކުކުޅާއި، ޔޯގަޓް، ލޮނުމެދު، އިގުރު، ދިރި، ލޮނު، ރީނދޫ، ޗިލީ ޕައުޑަރ، ކޮރިއަންޑަރ، ތަންދޫރީ ޕައުޑަރ އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން މަތި ކަވަރ ކުރުމަށްފަހު 30 މިނިޓް ބަހައްޓާށެވެ. ތަވައަކަށް ތެޔޮފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު، މެރިނޭޓް ކުރި ކުކުޅުކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ދެން މަތި ޖަހައިގެން 10 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކެޕްސިކަމް އާއި ފިޔާ އަޅައިގެން 3 މިނިޓް އަނެއްކާވެސް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭ އެއްގައި ބަޓަރު ހޭކުމަށްފަހު، ޝަވަރުމާ ބްރެޑްގައި ޗިލީ ގާލިކް ސޯސް ހާކާލުމަށްފަހު، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުކުޅު ބްރެޑްގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް ގާނާލުމަށްފަހު، އަޅާލާށެވެ. ދެން އޭގެ މަތީގައި އަނެއް ބްރެޑް ބޭއްވުމަށްފަހު، ޗީޒް، މަޔޮނައިސް އަދި ޗިލީ ފްލޭކްސް އެޅުމަށްފަހު، 180 ޑިގްރީގައި 5 މިނިޓްވަންދެން ފިހެލާށެވެ. ދެން ތަވައިގެ މަތި ޖަހައިގެން ޗީޒް ދިޔާވަންދެން ނުވަތަ 4 މިނިޓް ވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ކެކުމުން ތަވައިން ނެގުމަށްފަހު، ޕިއްޒާ ބައްޓަމަށް ކަފާލާށެވެ.

ޝަވަރުމާ ބްރެޑް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުށާއި، ލޮނު، ހަކުރު، އީސްޓް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު، ތެޔޮ، ބިސް، މިލްކް އަދި ފެން އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ގުޅަ ވެށޭ ވަރަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން 1 ނުވަތަ 2 ގަޑިއިރު މަތި ކަވަރ ކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކުޑަކޮށް މޮޑެލުމަށްފަހު 3 މިނިޓް ފުއްގަނޑު ކައްކާލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް މޮޑެލާފައި 10 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން މައްޗަށް ފުށްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މޮޑެލާށެވެ. ދެން ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް ގުޅަ ޖެހުމަށްފަހު 10 މިނިޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް 10 މިނިޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފިހެލާށެވެ.

ޓިއްކާ މަޔޮނައިސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބިސް، ސެސަމީ ސީޑް، ލޮނުމެދު، ވިނެގަރ، ލެމަން ޖޫސް، ހަކުރު، މަސްޓަޑް ކްރީމް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ރެޑްޗިލީ ޕައުޑަރ، ޓިއްކާ މަސާލާ، ތެޔޮ އަޅައިގެން 1 މިނިޓް ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް އޮރެންޖް ކުލައިގެ ކާ ކުލަ ކޮޅެއް އަޅައިގެން އަނެއްކާވެސް 1 މިނިޓް ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ޓިއްކާ މަޔޮނައިސް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
21%
14%
14%
14%
0%
36%
ކޮމެންޓް