ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 14:18
ވެޖްޓެބަލް ކެސެރޯލް ވިތް ޗިކެން ބްރެސްޓް
ވެޖްޓެބަލް ކެސެރޯލް ވިތް ޗިކެން ބްރެސްޓް
އީޓްވެލް ވަންޒީރޯ ވަން
ބަދިގެ 1442
ވެޖްޓެބަލް ކެސެރޯލް ވިތް ޗިކެން ބްރެސްޓް
 
ޗިކެންގެ ބަދަލުގައި ބީފް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 800ގްރާމް ކެބެޖް (ކޮށާފައި)
  • 100ގްރާމް ކެރެޓް ( ދިގޮކޮށް ގާނާފައި)
  • 1 ސަމުސާ ލޮނު
  • 1 ގްރީން އޮނިއަންސް ( ކޮށާފައި)
  • ވެޖްޓެބަލް އޮއިލް
  • 500ގްރާމް ޗިކެން ބްރެސްޓް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
  • 3 ބިސް
  • 100ގްރާމް ޔޯގަޓް
  • 100ގްރާމް ފުށް
  • 4ގްރާމް ބޭކިން ޕައުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކެބެޖް ކެރެޓް، ލޮނު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން ތެޔޮފޮދެއްގައި ގްރީން އޮނިއަން މީރުކޮށްލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް އެއްކޮށްލި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާލާށެއެވެ. 15 މިނިޓް ވަންދެން މަތިޖަހައިގެން ކައްކާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅުކޮޅު އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް އަސޭމިރުހާއި ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލާށެއެވެ.

އެއަށްފަހު ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ޔޯގަޓާއި، ބިހާއި، ފުށާއި، ބޭކިން ޕައުޑަރ އަޅައިގެން ގިރާލާށެއެވެ. ދެން އެބައި ތަރުކާރީ ކުކުޅުމައްޗަށް އަޅާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި ބައްހައްޓައިގެން ދެ ފުށް ރަނގަޅަށް ރޯ ފިލަންދެން ފިހެލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް