ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 14:56
އެލްމަންޑް ކޭކް
އެލްމަންޑް ކޭކް
ވަޓް ޓު ކުކް / ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް
ބަދިގެ 1442
އެލްމަންޑް ކޭކް
 
އެލްމަންޑްގެ ރަހަތައް ކަމުދާ މީހުންނަށް މިއީ ރަގަޅު ރެސިޕީއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 3 ބިސް (ރީނދޫ ބައި)
  • 80ގްރާމް ހަކުރު
  • 80ގްރާމް ވިޕިން ކްރީމް
  • 100ގްރާމް އެލްމަންޑް
  • 40ގްރާމް ހަކުރު
  • 80ގްރާމް ބަޓަރ
  • 30ގްރާމް އެލްމަންޑް (ސްލައިސްޑް އެލަމަންޑް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބޯތައްޓަކަށް ބިހާއި ހަކުރު، ވިޕިން ކްރީމް އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލުމަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން މަޑު މަޑުން ގިރާލާށެއެވެ. ދެން ރެޕް ފޮއިލްއިން ކަވަރ ކުރުމަށްފަހު ބަހައްޓާށެވެ.

ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެލްމަންޑް، ހަކުރު، އަޅައިގެން މިކްސަރުން މުގުރާލާށެއެވެ. ދެން 3 ބިހުގެ ހުދުބައި ބޯތައްޓަކަށް އަޅާފައި ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސަރުން ގިރާލާށެއެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް މަދު މަދުން ހަކުރު އަޅައިގެން ގިރަމުންދާށެވެ. އެއްކޮށް ވިޕް ކްރީމްހެން ވުމުން، މުގުރި އެލްމަންޑް އަޅާލާށެވެ. ދެން ދެ ބައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު 18 ސެންޓިމީޓަރަށް ހުންނަހެން ދެ ބަޔަކަށް އަޅައިގެން 180 ޑިގްރީގައި 25 މިނިޓް ޓްރޭގައި ފިހެލާށެވެ.   

އެއަށްފަހު ތައްޓަކަށް ބަޓަރު އެޅުމަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ބިހުގެ ބައި އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތަވައަކަށް ސްލައިސްޑް އެލްމާންޑް އަޅައިގެން ހަނާކޮށްލާށެއެވެ.

ފިހެ ނިމުމުން ފުރަތަމަ ކޭކް ލޭޔަރުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ބަޓަރު އަޅާށެވެ. ދެން އަނެއް ފޮތި ބޭއްވުމަށްފަހު ރިޕީޓްކޮށްލާށެވެ. ކައިރި ފަށުގައިވެސް ރަނގަޅަށް ބަޓަރު ހޭކުމަށްފަހު ކުރިން ހަނާކުރި އެލްމަންޑް އެއްކޮށް ފިލްވަންދެން މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް