ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 11:49
ސްވީޓް އެންޑް ސްޕައިސީ ކޮރެއަން ޗިކެން
ސްވީޓް އެންޑް ސްޕައިސީ ކޮރެއަން ޗިކެން
އޯލް ޗިކެން ރެސިޕީ
ބަދިގެ 1442
ސްވީޓް އެންޑް ސްޕައިސީ ކޮރެއަން ޗިކެން
 
ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު ޑިޝްއެއް

މިއީ ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ސައިޑް ޑިޝްއެކެވެ. ބާސްމަތީ ރައިސް އަދި ރޮއްޓާ ޖަހައިގެން ކާން ވެސް މީރުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 350 ގްރާމް ކުކުޅު (ބޯންލެސް، ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 2/1 ސަމުސާ ޖިންޖަރ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)
 • 3 ސަމުސާ ވިނެގަރ ނުވަތަ މިލްކް ކްރީމް
 • 2/1 ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ
 • 2 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ލޮނުމެދު (ގާނާފައި، ޕޭސްޓް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • 2 ސަމުސާ ސޯއީ ސޯސް
 • 2/1 ސަމުސާ ކެޗަޕް
 • 3 ސަމުސާ ޗިލީ ޕެޕަރ އޮއިލް
 • 20 ގްރާމް ފުށް
 • 20 ގްރާމް ކޯން ފްލަރ
 • 60 ގްރާމް ހަނޑޫ ފުށް (ފުށް ގޮތަށް ހިމުންކޮށް ހުންނަ)
 • 100މލ ފެން
 • 2 ސަމްސާ ޕީނަޓް (މުގުރާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކުކުޅު މެރިނޭޓްކޮށްލަން ޖިންޖަރ ޕައުޑަރ، ލޮނުމެދު، މިލްކް ކްރީމް، ބްލެކް ޕެޕަރ އަދި ލޮނު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު 15 މިނިޓްވަރު ބަހައްޓާށެވެ.

ސޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ބޯތައްޓަކަށް ހަކުރު، ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ، ލޮނުމެދު، ސޯއީ ސޯސް، ކެޗަޕް ސޯސް، ޗިލީ ޕެޕަރ އޮއިލް އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކުކުޅުގައި ހޭކުމަށް ފުށް، ކޯން ފްލަރ، ހަނޑޫ ފުށް، ލޮނު އަދި ފެން އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ނިމޭއިރު ހުންނާނީ ކުޑަކޮށް އޮލަކޮށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން މެރިނޭޓްކުރި ކުކުޅު ކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ދެން ހޫނު ތެޔޮ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ކުކުޅު އަޅައިގެން މުށި ކުލަ އަރައި، ރޯފިލަންދެން ތެލުލާށެއެވެ. ތެލުލާއިރު ދެ ފުށަށް މަސްކޮޅު ފުށުންޖަހަޖަހާ ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުލަ ބަދަލުވެ ރޯފިލުމުން ތެޔޮގަނޑު ތެރެއިން ނަގައި އިރުކޮޅަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް 2 މިނިޓް ފްރައިކޮށްލާށެވެ.

ދެން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސޯސް ތަވައަކަށް އަޅާލާށެއެވެ. 30 ސިކުންތު ވަންދެން ކައްކާށެވެ. ބޮކި ޖަހަން ފެށުމުން ފްރައި ކުރި ކުކުޅުކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ކޮށާފައި ހުރި ދިގުމިރުހާއި، ޕީނަޓްކޮޅު ވެސް އަޅާލާށެވެ. މިހާރު މިހުރީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް