ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 12:05
ޗިކެން ޗީޒް ޑޯނަޓް
ޗިކެން ޗީޒް ޑޯނަޓް
ރެސިޕީ އޮފް ދަ ވޯލްޑް / ޔޫޓިއުބް
ބަދިގެ 1442
ޗިކެން ޗީޒް ޑޯނަޓް
 
ޗީޒް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ރަހަތަކެއް

އަބަދުވެސް ހީވެފައި އޮންނަނީ ޑޯނަޓަކީ ފޮނި ކާއެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުޅި ނުވަތަ ލޮނު ރަހަ ދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތަށް ޑޯނަޓް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެވެ. މިއޮތީ ޑޯނަޓްގެ އެކި ރަހަތަށް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ރެސިޕީއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 މޭޒުމަތި ސަމުސާ ލޮނު ( ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އީސްޓް
 • 1 ބިސް
 • 1 ސައިސަމުސާ ތެޔޮ
 • 2/1 ޖޯޑު މިލްކް
 • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ ( ފުއްގަނޑު މޮޑެފަ މައްޗަށް އަޅާލުމަށް)
 • 1 ސަމުސާ ލޮނުމެދު ( ކުދިންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 200 ގްރާމް ޗިކެން (ބޯންލެސް، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 3/1 ޖޯޑު ފިޔާ ( ކިއުބްކޮށް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 3/1 ޖޯޑު ބެލް ޕެޕަރ ( ތިން ކުލަ ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • 1 ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ދިރި ޕައުޑަރ
 • 2/1 ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް ( ހިކިމިރުސް މުގުރާފައި)
 • 2 ސަމުސާ ޕިއްޒާ ސޯސް
 • 2 ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް
 • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ފުށްގަނޑު މޮޑެން ފުށް، ލޮނު، ހަކުރު، އީސްޓް، ބިސް، ތެޔޮ، އަދި ކިރު އަޅައިގެން ފުށްގަނޑު މޮޑެލާށެވެ. މޮޑެ ނިމުމުން މަތި ކަވަރ ކުރުމަށްފަހު، 2 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ކުކުޅު މަސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް، ތަވައަކަށް 2 ސަމުސާ ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، ލޮނުމެދު އަޅައިގެން 2 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުކުޅު އަޅާލާށެވެ. ކުކުޅުކޮޅަށް ހުދުކުލަ އަރަންދެން ކައްކާލަންވާނެވެ. ދެން މަތިޖަހައިގެން 10 މިނިޓް އިތުރަށް ކައްކާލުމަށްފަހު، ފިޔާ، ބެލް ޕެޕަރ، ލޮނު، ޗިލީ ޕައުޑަރ، ދިރި ޕައުޑަރ، ބްލެކް ޕެޕަރ ޕައުޑަރ، ރެޑް ޗިލީ ފްލޭކްސް، އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ޕިއްޒާ ސޯސް، ޓޮމާޓޯ ސޯސް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އުނދުން ނިންވާލާށެވެ.

ދެން ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ބެހެއްޓި ފުށްގަނޑު ނަގާ ކުޑަކޮށް މޮޑެލުމަށްފަހު، 6 ނުވަތަ 8 އެތިކޮޅޮށް ކަފާލާށެވެ. ކަފާލި ފުށްގަނޑު ގުޅައަކަށް ވަށާލުމަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ކުޑަކޮށް ބޯކޮށް ދަމާލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ރޮށި މައްޗަށް މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް އެޅުމަށްފަހު، ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅުން އެތިކޮޅެއް އަޅާ ފުށްގަނޑު ބަންދު ކޮށްލާށެވެ. ބަންދުކުރާނީ މަސްރޮށި ހުންނަހެންނެވެ. ދެން ތެޔޮ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށްލާ ތެލުލާށެވެ. ރީތި މޮށި ކުލައެއް އެރުމުން ތެޔޮ އެތިން ނަގާލާށެވެ. ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ޗިކެން ޑޯނަޓްތައް ނަގާ އޭގެ މައްޗަށް އޮރިގާނޯ ކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ޗިކެން ޗީޒް ޑޯނަޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް