ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 12:26
ޗައިނީޒް ބިރިޔާނީ
ޗައިނީޒް ބިރިޔާނީ
ކުކިންގ ވިތް ސާރިޔާ / ޔޫޓިއުބް
ބަދިގެ 1442
ޗައިނީޒް ބިރިޔާނީ
 
ބިރިޔާނީ އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މީރު ކެއުމެއް

މިއީ ޗައިނާގެ ރަހަތައް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ރަނގަޅު ކެއުމެކެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބިރިޔާނީ މީރު ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ކެއުމެކެއެވެ. ބިރިޔާނީ ތައްޔާރުކުރާއިރު، ގޭގައި މީހުން ތިބޭ ޢަދަދަށް ބަލާފައި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޢަދަދު ގިނަކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 300ގ ކުކުޅު (ބޯންލެސް، ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 3 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ
 • 2/1 އަޖިނަމޮޓޯ
 • 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ
 • 2 ސަމުސާ ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • 1 ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
 • 2/1 ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް (ޗިލީ ފްލޭކްސް)
 • 2 ޗިކެން ކިއުބްސް
 • 3 ސަމުސާ ސްޕްރިންގް އޮނިއަން (ހުދުބައި)
 • 1 ޖޯޑު ކެރެޓް (ކޮށާފައި)
 • 2/1 ޖޯޑް ޕީސް (އޮށްދަޅު)
 • 3/1 ޖޯޑު ފްރެންޗް ބީންސް
 • 2/1 ޖޯޑު ކެބެޖް
 • 2/1 ޖޯޑު ބެލް ޕެޕަރ (ރީތިކޮށްލަން 3 ކުލަ ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު، ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްލާށެއެވެ. ދެން ލޮނު، އަޖިނަމޮޓޯ އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ފެން ހޫނު ވުމުން ހަނޑޫ އަޅާލާށެއެވެ.

ކުކުޅު ހަނާކޮށްލުމަށް، ތަވައަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް އަޅައިގެން ކުޑަކޮށް ރަތްކޮށްލުމަށްފަހު، ކުކުޅު ކޮޅު އަޅާލާށެއެވެ. ދެން ކުކުޅު ކުޑަކޮށް ރޯފިލުމުން ލޮނު އަޅާލާށެއެވެ. މުގުރި އަސޭމިރުހާއި، ޗިކަން ފްލޭކްސް، ޗިކެން ކިއުބްސް، ސްޕްރިންގް އޮނިއަން، ކެރޮޓް، ޕީސް، ފްރެންޗް ބީންސް، އެޅުމަށްފަހު، މަތިޖަހައިގެން ހުޅު މެދުމިނުގައި ބަހައްޓައިގެން 5 މިނިޓް ކައްކާލާށެއެވެ. ދެން ކެބެޖާއި ބެލްޕެޕަރ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު، 2 މިނިޓް ކައްކާލާށެއެވެ.

އެއަށްފަހު، އިތުރު ތެއްޔަކަށް ކުރިން ކެއްކި ބާސްމަތީ ބަތް ލޭޔަރެއް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅުގެ ލޭޔަރެއް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން މިގޮތަށް ރިޕީޓްކޮށްލާށެއެވެ. 2 ލޭޔަރު ރިޕީޓް ކުރުމަށްފަހު، މަތީ ލޭޔަރަށް ސޯޔާސޯސް އަޅާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރިޕީޓްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އެންމެ ފަހުން އެޅި ލޭޔަރުގެ މައްޗަށް 1 ޖޯޑު ފެން އަޅާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު 2 މިނިޓް ވަރު ކައްކާލާށެއެވެ. 2 މިނިޓް ކައްކާލުމަށްފަހު ބަތްގަނޑު އެއްކޮށްލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް