ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:49
ޗިކެން ކެސެޑިއާ
ޗިކެން ކެސެޑިއާ
ޖޯއީ ފުޑް ސަންޝައިން
ބަދިގެ 1442
މެކްސިކަން ޗިކެން ކެސެޑިއާ
 
މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ހެދިކާއެއް

ކުކުޅު އަދި މިރުސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ޗިކެން ބްރެސްޓް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 4/1 ރީނދޫ ބެލް ޕެޕަރ ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 4/1 ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 4/1 ފިޔާ ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 7 ޗެރީ ޓޯމާޓޯ ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި، އާދައިގެ ބޮޑު ޓޮމާޓޯ ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • 1 ސަމުސާ ކަރީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސައިސަމުސާ ޕެޕަރ ނުވަތަ ޕެޕްރިކަ ޕައުޑަރ
 • 6/1 ސަމުސާ ލޮނު
 • 1 ކުޑަ ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 1 ކުޑަ ސަމުސާ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • 1 ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް
 • 2 ފޮތި ޗެޑަރ ޗީޒް
 • 130 ގ. މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް

ޓޮމާޓޯ ސަލްސާ ސޯސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 7 ޗެރީ ޓޮމާޓޯ ( ބޭނުންވައްތަރެއްގެ ރޯ ޓޯމާޓޯ ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ)
 • 4/1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ދިގު މިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • އަސޭމިރުސް
 • 2/1 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް ( ލެމަން ޖޫސްގެ ބަދަލުގައި ވިނެގަރ ވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ)

ސޯސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކޮށާފައި ހުރި ޓޮމާޓޯ އާއި، ފިޔާ، ދިގު މިރުސް، ލޮނު އަސޭމިރުސް އަދި ލެމަން ޖޫސް ނުވަތަ ވިނެގަރ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ.

ކުކުޅު މިރުސް ތައްޔާރުކޮށް، ފްރައި ކުރާނެ ގޮތް

ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކަރީ ޕައުޑަރ، ޕެޕަރ ނުވަތަ ޕެޕްރިކަރ ޕައުޑަރ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި ކުކުޅު ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ފްރައިކޮށް ނިމުމުން ތަވާގެ އެއް ފަރާތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، ދެ ވައްތަރުގެ ބެލް ޕެޕަރ، ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ ބޯތައްޓަކަށް އަޅާ އެއްކުރުމަށްފަހު ތަވާގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު އަޅާލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ގާލިކް ޕޭސްޓް އާއި ޓޮމާޓޯ ސޯސް އަޅައިގެން ގަދަ ގިނީގައި ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ދެން ތަވާގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުކުޅާ އެކީ އެއްކޮށްލައިގެން 3 މިނިޓްވަރު ފްރައި ކޮށްލާށެވެ.

އެހެން ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ރޮށި ބޭއްވުމަށްފަހު ޗީޒް ފޮއްޗެއް ދެ ފަޅި ކުރުމަށްފަހު ރޮށީގެ އެއްފަރާތަށް ވާހެން ބާއްވާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ރޯސްޓް ކުރި ކުކުޅުން އެތިކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މައްޗަށް މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. ދެން ރޮށި ފަތްޖަހާލުމަށްފަހު ފިއްތާލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ރޮއްޓެއްގައި މި ގޮތަށް ރިޕީޓް ކޮށްލާށެވެ. ޗީޒް ރަނގަޅަށް ދިޔާވުމުން އުނދުން މަތިން ނެގުމަށްފަހު ތިން ބަޔަށް ހަމަ އަށް ކަފާލާށެވެ. ކަފާލާއިރު އެހާ ބޮޑަށް ނުފިތާ މަޑުމަޑުން ކަފާލާށެވެ. ދެން ޕިއްޒާގެ ބައްޓަމަށް ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި އަތުރާލުމަށްފަހު، މެދަށް، ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސަލްސާ ސޯސް އަޅާލާށެވެ. މިހާރު މިހުރީ މެކްސިކަން ޗިކެން ކެސެޑިއާ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް