raajjemv logo
ރަމަޟާން 1442
އަރަބި ސްޓައިލް ޗިކަން ޝަވަރުމާ
 
ޝަވަރުމާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެމީހަކަށް ކަމުދާ ބާވަތެއްގެ މަސް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
ކ. މާލެ |
އަރަބި ސްޓައިލް ޗިކަން ޝަވަރުމާ
ރެސިޕީ އޮފް ދަ ވޯލްޑް / ޔޫޓިއުބް

ކުކުޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2 ޗިކަން ބްރެސްޓް ( ތުނިކޮށް ފޮތިކޮށްފައި)
 • 2/1 ޖޯޑު ޔޯގަޓް
 • 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
 • 2 ސައިސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 2/1 ސަމުސާ ރީނދޫ
 • 1 ސަމުސާ އޮނިއަން ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ގާރލިކް ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ދިރި (ޕައުޑަރ)
 • 1 ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ ޕައުޑަރ
 • 2/1 ސަމުސާ ފޮނިތޮށި ( ޕައުޑަރ)
 • 2/1 ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ފްލޭކްސް
 • 1 ސައިސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 1 ސައިސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް
 • 1 ޖޯޑު ބެލް ޕެޕަރ ( ތިން ކުލަ ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • 2/1 ޖޯޑު ފިޔާ ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • ފްރެންޗް ފްރައިޒް
 • ލެޓުއުސް / ޗައިނީޒް ކެބެޖް

ޝަވަރުމާ ސޯސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ސައިސަމުސާ ސެސަމީ ސީޑް
 • 5 ލޮނުމެދު
 • 1 ސައިސަމުސާ ވިނެގަރ
 • 1 ސައިސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 2/1 ޖޯޑު މަޔޮނައިސް
 • 4/1 ލޮނު
 • 4/1 ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ ޕައުޑަރ
 • 4/1 ސަމުސާ އޮރިގާނޯ
 • 2 ސައިސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް

ކުކުޅު މިރުސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޔޯގަޓް، ލޮނު، ޗިލީ ޕައުޑަރ، ރީނދޫ، އޮނިއަން ޕައުޑަރ، ގާރލިކް ޕައުޑަރ، ދިރި ޕައުޑަރ، ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ، ބްލެކް ޕެޕަރ ޕައުޑަރ، ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ، ރެޑް ޗިލީ ފްލޭކްސް، ލެމަން ޖޫސް، އޮލިވް އޮއިލް، އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން ތުނިކޮށް ކޮށާލި ކުކުޅު ސްލައިސްތައް އަޅާ ކުކުޅުގެ ތެރެއަށް ވަންނަންދެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން މެރިނޭޓް ކުރުމަށް 2 ނުވަތަ 3 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެއެވެ. ގަޑި ހަމަވުމުން މެރިނޭޓް ކުރި ކުކުޅު ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް ހާކާލުމަށްފަހު ފިހެލާށެއެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ދިގުކޮށް ހުންނަހެން ކޮށާލާށެއެވެ.

ޝަވަރުމާ ސޯސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ސެސަމީ ސީޑް، ލޮނުމެދު، ވިނެގަރ، ލެމަން ޖޫސް، މަޔޮނައިސް، ލޮނު، ބްލެކް ޕެޕަރ ޕައުޑަރ، އޮރިގާނޯ، އޮލިވް އޮއިލް މިކްސަރަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެއެވެ.

ފަތުރާލާނެ ގޮތް

ބެލްޕެޕަރ، ފިޔާ އަޅައިގެން 3 މިނިޓް ކައްކާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ރޮށީގައި ޗިލީ ގާލިކް ސޯސް ހާކާލާށެއެވެ. އޭގެ މަތީގައި ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ޝަވަރުމާ ސޯސް ވެސް ހާކާލާށެއެވެ. ދެން ފްރެންޗް ފްރައިޒް އާއި ލެޓިއުސް އާއި ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ބެލްޕެޕަރ ފިޔާ، އަދި ގާކިން ޕިކަލްސް މި ތަރުތީބުން އަތުރާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ޝަވަރުމާ ސޯސް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން ރޮށި އޮޅާލުމަށްފަހު، ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހޭކުމަށްފަހު، 2 ނުވަތަ 3 މިނިޓް ވަންދެން ދެ ފުށް ފިހެވެންދެން ގްރިލް ކޮށްލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް