raajjemv logo
ޓީސީ އާއި ގްރީންގެ މެޗު
ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން: ނިސްތާރު
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީން ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ގްރީން ބަލިކޮށްފައި
 
ޓީސީ އާއި ގްރީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު
އެފްއޭއެމް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނުކުތް ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު ބުނެފިއެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީން ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ގްރީން ބަލިކޮށްފައެވެ.

ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނިސްތާރު ބުނީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީން ގްރީނަށް ލަނޑުދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެވަނަ ބުރުގައި އެކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދޭން ގްރީނުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނިސްތާރު ބުނީ ގްރީންގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑް ރޮޓޭޓްކުރެވުން އެއީ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެޓޭކިން ލައިނުގައި ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ކަމަށްވެސް ނިސްތާރު ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ގްރީނަށް މިވަގުތު މުހިންމީ ހަލުވި ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވެސް ނިސްތާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގްރީން މެޗުގެ ކުރިން ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ މި މެޗަށް އެ ޓީމުން ނުކުންނަނީ ގްރީނަކީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ ޓީމެއްކަން ދަނެގެން ކަމަށާއި، އަދި ޓީސީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި އޮތުން ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ އިތުރަށް ބުނީ މިއީ ލީގުގައި ޓީސީއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް މެޗު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން އެއީ ޓީސީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށެވެ. އަދި ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނަމަ، މި ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި ޓީސީ އާއި ގްރީން ބައްދަލުކުރާއިރު، ގްރީން އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ކުޅުނު 11 މެޗުން ލިބުނު 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ޓީސީ އޮތީ 11 މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ އާއި ގްރީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް