ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 23:31
ކ ގުރައިދޫގައި "ރަށްވެހި އުފާ" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ކ ގުރައިދޫގައި "ރަށްވެހި އުފާ" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ކުރުން
"ހޯމް ސްޓޭ" ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު މިފަހަރު ގުރައިދޫއިން
 
ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވިޔަފާރި
 
ރަށެއްގެ ކުރިއެރުމަކީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން
 
އަތޮޅުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކ ގުރައިދޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި "ރަށްވެހި އުފާ" ސިލްސިލާ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތުގައި "ހޯމް ސްޓޭ" ވިޔަފާރިތައް ފުޅާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ގުރައިދޫގައި ބޭއްވި މި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ވަނީ އަމިއްލަ ގޭގެ ކޮޓަރި ގެސްޓުންނަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް "ހޯމް ސްޓޭ" ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި އަތޮޅުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ބައްދަލުވުން ހުށައަޅުއްވައިދެއްވީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި ފުންނާބުއުސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވެސް އުޅުއްވާ އަބްދުﷲ ރަޝީދެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއެކު ބޭއްވި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަށެއްގެ ކުރިއެރުމަކީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޑޮލަރު ލިބޭނެ މަގެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަށުގެ ރީތިކަމާއި ޤުދުރަތީ ސިފަތަކުގެ މަންފާ ހޯދައި، ރަށްރަށުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވެސް ފުޅާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ރަށެއްގައި އިންނަ އާންމު ކޮޓަރިއަކަށް، ގެއެއްގައި އިންނަ އާންމު ކޮޓަރިއަކަށް ބީރަށްޓެހި މީހަކު އަންނަ ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެއް ކޮޓަރިއާއި 3 ކޮޓަރިއާ ދެމެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްދަ ލިބެންވާނެ ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މިދަނީ ޓެކްސްތަކާއި ފެންބިލާއި ކަރަންޓް ބިލް އާންމު އުސޫލުން ލިބޭނެ ވާހަކަ، އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކު އެރަށެއްގައި މިކަން ކުރާނެ ވާހަކަ، ރަށްރަށުގެ ބިންތައް އަގުކޮށް، އޭގެން ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ
އަބްދުﷲ ރަޝީދު

ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީގެ ކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް ޙާއްސަ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވިޔަފާރި ކަމަށާއި، މި ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހީންގެ އާދަކާދަތަކާއި، ސަގާފަތް އޭގެ ގޮތުގައި ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ހޯމް ސްޓޭ ތައާރަފު ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައިވެސް ހިމެނިފައިވާ ކަމެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ބަރުލަމާނީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައި އެފަދަ ގިނަ ކަންކަން ހިމެނިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ހޯމް ސްޓޭ މުޅިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ކަމަށާއި، އެކަމުން އެތައް ފައިދާއެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް