ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 22:29
އެމެރިކާ - 85 ދުވަސްތެރޭގައި 100 މިލިޔަން ޑޯޒް ވަނީ ދީފައި
އެމެރިކާ - 85 ދުވަސްތެރޭގައި 100 މިލިޔަން ޑޯޒް ވަނީ ދީފައި
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގައި ވެކްސިން ޖެހުން
ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން 100 މިލިޔަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އަމާޒު ހާސިލުކޮށްފި
 
75 މިލިޔަން މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި
 
100 މިލިޔަން ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 85 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަމާޒުހިފި މިންވަރަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 100 މިލިޔަން ޑޯޒުގެ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރައްވަމުން ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ރެސްޕޯންސް ކޯޑިނޭޓަރ ޖެފް ޒިއެންޓްސް ވިދާޅުވީ 100 މިލިޔަން ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 58 ދުވަހުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އަމާޒަށްވުރެ އަވަހަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޔާން ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޖެފް ވިދާޅުވީ މިކަމުން ދޭހަވަނީ ޕެންޑަމިކް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ރެސްކިއު ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ މިކަމުން އަރައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސީޑީސީން ނެރިފައިވާ ޑާޓާތައް ދައްކާގޮތުން، 115 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ވެކްސިން ޑޯޒް މިހާތަނަށް ވަނީ ޖަހާފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 75 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

މިިދިޔަ މަހު ސީޑީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިަވަނީ އެމެރިކާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް، އަދި ހާލަތު ރަނގަޅުނުވާ ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި މި ވަގުތަށް ދަށަށްގޮސްފައިވާ އަދަދުތަކަކަށްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ސީޑީސީގެ ހެޑް ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދިވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސީޑީސީގެ ހެޑް ޑރ. ރިޝަލް ވެލަންސްކީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ހަފުތާތަކާ އަޅާކިޔާއިރު، މިދިޔަ ތިން ދުވަހު ކޭސްތައް ފެންނަމިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވައިރަސް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުންނާއި މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ ރޭޓް ދަށަށްދަނީ މާ ބޮޑުތަނުން ނޫންކަމަށް ރިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހާލަތު އަދިވެސް ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރިޝަލް ވިދާޅުވީ މިއީ ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދޭންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދާއި، މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އަދިވެސް ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭންވާނީ ވަރަށް ވިސްނާފައިކަމަށް ރިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް