raajjemv logo
އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު
އަންނަ އަހަރު އަތޮޅު ތެރެއަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް
 
ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ދަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއު ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން
 
މިއަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކުގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި
 
ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނު މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ދޫކުރަން ފަށާނެ
ފާތިމަތު އުދުމާ
4,995
ކ. މާލެ |
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 05:42
ހއ.ހޯރަފުށި - އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޕްލޭންތަކެއް ހަދާފައި
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް

އަންނަ އަހަރު އޮތޮޅުތެރެއަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ނ. އަތޮޅަށް ހާއްސްކޮށްގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރޭވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނު މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއިރު، އަންނަ އަހަރު އަތޮޅުތެރެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުުރުން ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދާދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު، މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކުގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަށުގައި ގެ އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
40%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
60%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް