ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 11:24
ކާނިވާ ސަރަހައްދު
ކާނިވާ ސަރަހައްދު
ޓްވިޓަރ
ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގުދަންތައް ހުސްކުރުން
ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގުދަންތައް ހުސްކުރަން އަންގައިފި
 
މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އެ އިދާރާއިން ޒިންމާ ނުވާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނޭ
 
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެއްޗާއިމެދު ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެވޭނެ
 
ގުދަނަށް ވައްދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި، 3 މާރޗް 2021 ގެ ކުރިން ހުސްކުރުމަށް އަންގާފައިވޭ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޑޮލްފިން ވިއު ކެފޭ އާއި އިންވެގެން ހުރި ގުދަންތަކުގައި ހުރި މުދާ ހުސްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނީ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޑޮލްފިން ވިޔު ކެފޭ އާއި އިންވެގެން ހުޅަނގަށް ހުރި ގުދަންތައް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައި، އެ އިޢުލާނަށް އިޖާބައެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ގުދަންތަކުގައި މުދަލާއި ތަކެތި ހުރިކަން އެ އިދާރާއަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސީޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ގުދަންތަކަށް މުދަލާއި ތަކެތި ވައްދާފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ގުދަނަށް ވައްދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި، 3 މާރޗް 2021ގެ ކުރިން އެގުދަންތަކުން ނެރެ އެތަކެތި ގެންގޮސް، ގުދަންތައް ހުސްކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވެއެވެ.

އަދި އެ މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެއްޗާއިމެދު ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އެ އިދާރާއިން ޒިންމާ ނުވާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް