raajjemv logo
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާޖްޕަކްސާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްޚީ ދާއިރާއާއި އެކިއެކި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފޯރަމް ތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
އަތޫފް އާތިފް
2,036
ކ. މާލެ |
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 20:50
ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ސަފީރު ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި ބައްދަލު ކުރެެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ވުޒާރާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާޤު، ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖްޕަކްސާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ މެދުގައި އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، އެ ގުޅުން މުސްތަޤުބަލުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ސިއްޚީ ދާއިރާއާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދެ ޤައުމަށްވެސް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާއި އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އޭގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސަމާލުކަމަށް ސަފީރު ގެންނެވިއެވެ.

ސަފީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަބަދުވެސް ސްރީލަންކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް