raajjemv logo
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ބަލައިގެނެއް ނޫން: މަޚްލޫފް
 
ސަރުކާރުން މަސައްކަތައް ކުރާނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަށުގެ އާބާދީއަކަށް ބެލުމެއްނެތި
 
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގައި މި އަހަރު 15 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,840
ކ. މާލެ |
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 18:46
އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ވެރިކަންކުރާއިރުގައި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން އަންނަން ޖެހޭނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިންވެސް މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށްފައިވާނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީ އާއި ސަރުކާރުންވެސް މަސައްކަތައް ކުރާނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަށުގެ އާބާދީއަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގައި ކުރިއަށްދާ ކުޅިވަރު މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އއ. ތޮއްޑޫ އާއި އެ އަތޮޅު އުކުޅަހުގައި މީގެ ކުރިން މި އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އަޅަން ނިންމި ނަމަވެސް، ފަހުން އިޢުލާން ކުރި ލިސްޓުން އެ ދެ ރަށް އުނިކުރުމަށް ނިންމީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުކުޅަހުގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެހުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް 1.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާއިރު، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަށްވަރަކަށް ރަށުގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރަން ހަމަހަމަ އުސޫލެއް މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭއިރު، މި އަހަރު ތޮއްޑޫގައި ފަށާ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއެކީގައި، އެ ދާއިރާގައި އެކަނިވެސް 15 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ، އެއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އަހަރު ތޮއްޑޫގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަށާ ބޮޑު ދަނޑާއެކީގައި ބެލީމަ، ހަމައެކަނި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގައި 15 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީ ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑު ގެންގުޅޭ ކަމަށް އެހެން ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ އެއީ ވަރަށް ދެރަކަމަކަށް ވާނެހެން. މިތާ އެބަތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ އާބާދީއެއް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅުން. މިސާލަކަށް ފުވައްމުލައް. ފުވައްމުލަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުހުންނާނެ މިހާވަރަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި.
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނައިރު، އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މި ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވަނީވެސް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދިނުމަށް ދާދި ފަހުން އިންޑިއާއިންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މި ލޯނު އެހީއަކީ ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ވެދޭ އެހީއެއް ކަމަށާއި، އެއް ކުޅިވަރަށްވުރެ ގިނަ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށްދޭން އެހީތެރިވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ސުބުރަމަންޔަން ޖައިޝަންކަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް