ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2024 | ހުކުރު 13:08
ކ.ގުޅީފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ކ.ގުޅީފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދެއް
އަމްނާ އިމާދު
ގުޅީފަޅުގެ މަސައްކަތް
ގުޅީފަޅުގެ ފޭސް-1 އަދި ފޭސް-2 އެއްކޮށް ހިއްކާ ނިމިއްޖެ
ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
ޝޯ-ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، 1 ނޮވެންބަރުގައި ނިމޭނެ
ފޭސް-1 ގެ ދަށުން ހިއްކީ 42 ހެކްޓަރުގެ ބިން، ފޭސް-2 ދަށުން ހިއްކީ 133 ހެކްޓަރުގެ ބިން

ގުޅީފަޅުގެ ފޭސް-1 އަދި ފޭސް-2 އެއްކޮށް ހިއްކާ ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑރ އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު ވިދާޅުވީ ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޭސް-1 އަދި ފޭސް-2 ދަށުން ބިން ހިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ހިއްކާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ފޭސް-1 ގެ ދަށުން ހިއްކީ 42 ހެކްޓަރުގެ ބިމާއި، ފޭސް-2 ދަށުން ހިއްކީ 133 ހެކްޓަރުގެ ބިން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފޭސް-1 އަދި ފޭސް-2 ގެ ޝޯ-ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް 1 ނޮވެންބަރު 2024ށް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފޭސް-3 ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 85 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޭސް-3 ގެ މަސައްކަތް އެއީ އިތުރަށް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ 85 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީއާ އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި. މި އެމްއޯޔޫގެ ބޭނުމަކީ އެމްޓީސީސީން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފައިނޭންސް އެރޭޖްކޮށްގެން އައިސް ބާކީ މަސައްކަތް ނިންމާލުން. މީގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސީދާ އެ ފައިސާ ހިމެނިފައި ނެތުމާއެކު ފައިނޭންސް ކޮށްގެން އެމަޝްރޫއު ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވުން. އެމްޓީސީސީން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާ. ފޭސް-1 އަދި ފޭސް-2 ގެ ޝޯޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެމަސައްކަތް 1 ނޮވެންބަރު 2024ށް ނިމޭނެ. މިމަސައްކަތަކީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް. އެއީ ގުޅީފަޅުގައި އެއްގަމުގައި އެޅޭ މަގު ތިލަފުށި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ވިލިމާލެއާއި. ގުޅީފަޅު ވިލިމާލެއާ ދެބްރިޖް ދޭތެރޭގައި ބޮޑު މަގެއް އޮންނާނެ ގުޅޭގޮތަށް އެމަގުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނީ ރިވެޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުނީމަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދޭ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑރ އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު

މާލެއާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގުޅީފަޅުން 6 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށެވެ. އަދި 53 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްކުމަށެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ފަސޭހަތަކާ އެކު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ގުޅީފަޅުގައި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ހާއްސަ ސަރަައްދުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މިިގޮތުން ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިއާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާއި އަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަކޮށް ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މިސަރުކާރުން ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާންމުކުރިއިރު މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހިންގި "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ، ގުޅީފަޅު އަދި ގިރާވަރު ފަޅުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަށް ހިމެނޭ ޗާޓްތައް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައިވެސް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް