ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 22:30
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ފަޅުން ބިން ހިއްކާތީ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގާފައިވާ ސަރަހައްދު
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ފަޅުން ބިން ހިއްކާތީ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގާފައިވާ ސަރަހައްދު
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިއްކާ ސަރަހައްދު
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުން ސަފާރީތައް ނެގުމަށް އަންގައިފި
އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އެންގީ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ހިއްކާ ސަރައްހައްދަށް ވަންނަ ކޮޅުވެއްޓިތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ދިމާވެފައިވާތީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ސަރައްހަދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އެންގީ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ހިއްކާ ސަރައްހައްދަށް ވަންނަ ކޮޅުވެއްޓިތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ދިމާވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، އެފަދަ ހާދިސާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި އުޅަނދުތައް އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ހިއްކަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް