ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 19:24
އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ޝަމްއާން ވަހީދުގެ އޯޑަރަށް ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ މީހަކު ބަހައްޓާފައި
އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ޝަމްއާން ވަހީދުގެ އޯޑަރަށް ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ މީހަކު ބަހައްޓާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އިމިގްރޭޝަންގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓި މީހަކު
ޒާތީ މައްސަލައެއްގައި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ޝަމްއާންގެ އެންގެވުމަށް ލަންކާ މީހަކު އެއަރޕޯޓުގައި ކާން ބޯން ނުދީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަތާ 10 ގަޑިއިރު
 
ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން އެދުމުން އެކަންވެސް ނުކުރި
 
ޝަމްއާން ވިދާޅުވެގެން ނަދީޝް ޑިޓެންޝަންގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން އެތަނުގައި ތިބި އިމިގްރޭޝަން މުވައްޒަފުން ބުނޭ
 
ނަދީޝް އެތެރެނުވެވޭނެ ސަބަބެއް އަންގާފައި ނެތް، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފޯނު ނުނަގާ

ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް ޒާތީ މައްސަލައެއްގައި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދުގެ އެންގެވުމަކަށް ރާއްޖެ އައި ލަންކާ މީހަކު އެއަރޕޯޓުގައި ކާން ބޯން ނުދީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަތާ އެތައް ގަޑިއިރެއްވެއްޖެކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާއިން ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 ޔޫއެލް 101ގެ ފުލައިޓުގައި އައިސް ލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ނަދީޝް ޕެރޭރާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ އިމިގްރޭޝަނުން އެންމެ މަތިން އޯޑަރު އައިސްގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ނަދީޝްގެ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްއެމް ޗެމްބަރސް އެލްއެލްޕީ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ މަރިޔަމް މުނާ ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އިމިގްރޭޝަނުން ނަދީޝް ހިފެހެއްޓުމުން، އެއަރޕޯޓަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓަށް ދިއުމުންވެސް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށާއި، އެތަނަށް ދިޔައީ ނޮޓަރައިޒްޑް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހިފައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ބުނަމުން ދަނީ ނަދީޝް އަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ ނުވެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކީލަކަށް އޭނާގެ ވަކީލަކަށް ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާނެ ޕާސްޕޯޓުގައި ތައްގަނޑު ޖެހީމަ ދިވެހި ވަކީލުންނަށް ވަކީލުކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ. ދެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯޔަރެއް އެބަހުއްޓޭ ބުނީމަވެސް އެކްސެސްއެއް ނުދިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެއްކި އަދި އެމީހުންނަށް ނުވެސް ދެއްކޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް. ހިފަހައްޓައިގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް އެމީހުން ނުވެސް ބުނޭ.
ވަކީލު މަރިޔަމް މުނާ، މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު / އެމްއެމް ޗެމްބަރސް އެލްއެލްޕީ

ނަދީޝް ޕްރޭރާ ދިއްސަކާއި އިނދެގެން ލިބުނު ކުއްޖަކު ރާއްޖޭގައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މުނާ ވިދާޅުވީ ނަދީޝް ކުރިން ރާއްޖޭގައި އުޅުނު އިރު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކައިރިއަށް ދިއުމުން 1 ދުވަހު ޑިޓެންޝަންގައި ބެހެއްޓި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ސްޕެޝަލް ވިސާ ރިވޯކް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެއިރުވެސް އެއްވެސް ސަބަބެއް ހާމަނުކޮށް ފޮނުވާލި ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަަހަރު އޭނާ ރާއްޖެ އައީ ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ކަމަށާއި، ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބޭނުންވާ 4 ރިކުއަރމަންޓް ވެސް ހަމަކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުން ދިމާވި އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިސަރެއް ބުނެފައިވަނީ، ނަދީޝްގެ އިންޓެންޝަނަށް ބަލާފައި އޭނާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހެއްކެއް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދައްކާ. ރަސްމީ އެކްސެސްއެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ 8:30ން ފެށިގެން އަދިވެސް އެކްސެސްއެއް ނުލިބޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގުޅީމަ އިމިގްރޭޝަން ޑިއުޓީ އޮފިސަރު ފޯނެއް ނުނަގާ. ލޯ ފާމްގެ އެއްވެސް ލޯޔަރެއް ގުޅައިގެން ފޯނެއް ނުނަގާ. ނަދީޝް ހިފަހައްޓާފައި ހުރީ ހެނދުނުން ފަށައިގެން ކާއެއްޗެއް ވެސް ބޯނެ އެއްޗެސް ވެސް ނުދީ.
ވަކީލު މަރިޔަމް މުނާ، މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު / އެމްއެމް ޗެމްބަރސް އެލްއެލްޕީ

ލަންކާ ރައްޔިތަކަށް ޓުއަރިސްޓް ވިސާގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ދެނީ 30 ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް ނަދީޝް ހިފެހެއްޓި ފަހުން އޭނާއަށް އިމިގްރޭޝަނުން ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ އިރު، އޭނާގެ ވަކީލުންނާއި ވެސް ބައްދަލުކުރެވޭނެ ފުރުސަތެއް ދީފައިވެސް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރު ފަރާތެއް ނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ވަކީލެއް އައްޔަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނެއްގައި ބުނެފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ހިނގި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ނަދީޝް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ނުވަނީ ސީދާ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ޝަމްއާން ވަހީދުގެ އެންގުމުގެ މަތިންކަމަށް ވަނީ އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މުނާ ވިދާޅުވީ ލޯފާމްގެ ފަރާތުން ނަދީޝް ކުރިން ފޮނުވާލި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރި އިރު، އޭނާ އެއިރު ފޮނުވާލީ ސްޕެޝަލް ވިސާ ރިވޯކް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ނަދީޝް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް ސްކްރީން ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެރީނާއެއްގައި ވަކީލުންނަށް އެކްސެސް ނުދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ބްލެކް ލިސްޓް ނުވަތަ ސްކްރީނިން މީހެއްގެ ކުރާނަމަ އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް އެންގުމުގެ ކުރިން އެ ސްކްރީން ނުވަތަ ބްލެކް ލިސްޓްވެފައިވާ މީހާއަށް ރަސްމީކޮށް އަންގަންޖެހެއެވެ.

މުނާ ވިދާޅުވީ ސީދާ ސަރުކާރާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާ ރައީސް އޮފީހާ ހަމައަށް މި ވާހަކަތައް ގެންގޮސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވުމުން އަންނަން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހު ނަދީޝް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިރު، އާދީއްތަ ދުވަހު އޭނާގެ ހައްގު ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ ކިިހިނެއްތޯ ވެސް ލޯފާމުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރު ވެސް މިހާރު ފޯނު ނުނަގާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައަށް ބަލާލާއިރު، އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ނަދީޝް ހިފެހެއްޓުމުގެ އޯޑަރު އައިސްފައިވަނީ ސީދާ ކޮންޓްރޯލަރު ޝަމްއާން ވަހީދު އަންގަވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކީލުން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި ކިތައްމެ ވަރަކަށް މުއާމަލާތްކުރި ނަމަވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެން ކަންކަން ކުރެވޭނީ ސީދާ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ލޯފާމުން މިކަން އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރި އިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާއާއި އޭނާ ކުރިން އިން މީހާއާއި ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނަދީޝްގެ މައްޗަށް އޮތް ކަމަށްވެއެވެ. އަދި އެ އަމުރަކީ ސީދާ ނަދީޝްއަށް އޮތް އަމުރެއް ކަމަށާއި، އެ އަމުރު އޮތީ ފުލުހުން ނުވަތަ އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް ނޫން ކަމަށް ލޯފާމުން ބުނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކޯޓު އަމުރު ކުރިންވެސް ފެނިފައިވަނީ. އެ ކޯޓު އަމުރަކީ ނަދީޝްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަރިވުމުގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިން އަވަސް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިން އަމުރެއް. މިއީ ފުލުހުންނާއި އިމިގްރޭޝަނަށް ކޮށްފައި އޮތް އަމުރެއް ނޫން. އޭގައި އޮތީ ނަދީޝް އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރުމަށާއި، ޖެއްސުން ނުކުރުމަށް ނަދީޝްގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރެއް. އަދި މި އަމުރު އިމިގްރޭޝަނާއި ހަމައަށް ދިޔަ ގޮތެއް ނޭނގޭ. ރައީސް އޮފީހުންވެސް ބުނަނީ އަމުރެއް އޮތްކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނާކަމަށް. އަމުރެއް ނުދައްކާ ކަމަށް.
ނަދީޝްގެ ވަކީލުން

މި މައްސަލައިގައި ޝަމްއާންގެ އޯޑަރަށް ނަދީޝް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ނަދީޝްގެ ކުރީގެ އަންހެނުންނާއި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާއެކު އޮތް ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަން ސީދާ ކުރަމުންދަނީ ޝަމްއާންގެ އަމުރަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ލޯ ފާމުންވެސް ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ލޯފާމުން ވަނީ ލަންކަ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށްވެސް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ލަންކާ އެމްބަސީއިންވެސް ބުނެފައިވަނި ނަދީޝް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ޝަމްއާންގެ އޯޑަރަށް ކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

ނަދީޝްއަށް ކާއެއްޗެއް ދޭން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް ލޯފާމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ގުޅައިގެން ވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް