ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 16:52
އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއު
އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން: މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިގެންވެސް ހައްލެއްނުވި، ވިދާޅުވަނީ މާދަމާ ވާނެކަމަށް!
 
ބޮޑެތި އުޅަނދުތަކަށް ނަގާ އަގު ކުދި އުޅަނދުތަކާއި އެއްވަރުކޮށް، އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި
 
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހައްލުކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ކަންތައް ހައްލު ނުވެގެން އަނެއްކާވެސް ޑްރައިވަރުން ޖެހުނީ މިނިސްޓަރު އަރިހަށްދާން

އަދުގެ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކު ކަންކުރާނެ ސަރުކާރެއް ދަނީ ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފަހުން އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ އާމްދަނީއާ ގުޅިފައިވާ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތުގެ ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް ނިންމާ އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުން ނެރުނު އިރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ކައިރިން ހޭވެސް އަހާނުލާކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކުރެވިފައެވެ.

އެންމެފަހުން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މި ދާންޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުކައިރިއަށް ކަންބޮޑުވުންތައް ހިފައިގެންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަ ދެއްކި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ބުނީ، މިނިސްޓަރަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ، އެއަރޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއު ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ގެނައި ބަދަލަކީ އެތަނުގައި ފުލުހުން ބޭތިއްބުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ލައްވާ ކިއު ތަރުތީބުން ދަތުރަކަށް ޓެކްސީއެއް ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޓެކްސީތަކުގެ ތެރޭގައި 7 ސީޓާއި 9 ސީޓުގެ ވެހިކަލް ހިމެނޭ އިރު، އެ އުޅަނދުތަކަށް ވެސް ނަގަން މަޖުބޫރުކުރުވަނީ އާދައިގެ ޓެކްސީއަކަށް ނަގާ އަގު ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ނިޔާޒު ބުނީ ބޮޑެތި އުޅަނދުތަކަށް ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ދަތުރުތަކަށް އަގު ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އެ އަގުތައް ގެޒެޓްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޕޮލިހުން މަޖުބޫރުކުރުވަނީ އާދައިގެ 4 ސީޓުގެ ކާރެއްގައި ދަތުރުކުރާ ވަރަށް ދަތުރުކުރަން. ޕޮލިހުން މަޖުބޫރުކުރޭ އެއަގުގައި ދަތުރުކުރަން. ދެން އަނެއްކާ މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ޕޮލިހުން ކިއުލައިން ހިފަހައްޓައިގެން ފަހަރަކު ޓެކްސީއަކަށް ދޫކުރާތީ ކިއު މި ހުސްވަނީ ވަރަށް ގިނައިރުން. ކުރިން ޓެކްސީ ކިއުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސިންޖަރުން އައިސްވާނީ 15-20 ވަރަކަށް މިނެޓް. މިހާރު އެ ގެނައި ބަދަލުން ދޮޅުގަޑިއިރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ކިއުގައި. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސްލޯވެގެން އެބަދޭ.
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އިބްރާހީމް ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ބުނޫ އެދިފައިވާނީ ދުއްވާ ވޭންތަކަށް ކުރިން އޮންނަ ގޮތަށް ވަކި ސްލޮޓެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމާއި، މިހާރު ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް، ޓެކްސީތަކަށް ދާންޖެހޭ ރޫޓް ދިގުވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއަރޕޯޓުގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްދީ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެކްސީ ފެއަރ ރޭޓުގެ އަގުތަކުގައި ވޭން ދުއްވާ އަގުވެސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިމަނައިދިނުމަށްވެސް އެދިފައިވާނެކަމަށް ނިޔާޒު ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ނުވާތީ މީޓަރު ހަރުކުރުން ނުވަތަ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ބުންޏެވެ.

ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަދަބު ލިބެމުންދަނީ ހުރިހާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށާއި، ކިއުލައިނަށް އަރާ ފަސިންޖަރުންނަށް. އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން މިނިސްޓްރީއަށް ކީއްވެގެންތޯ ގޯސް ހަދާ ޑްރައިވަރު ހޯދާފައި އެ ޑްރައިވަރަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ. ދެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ވަރަށް ރޫޑްކޮށް، ރުންކުރުކޮށް، ވަރަށް އެގްރެސިވްކޮށް ޕޮލިހުން މުއާމަލާތްވެސް ކުރަމުންދަނީ. އެ މައްސަލަތަކުގައި މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަންދިޔައީ. ދެން ޓެކްސީ ގަވާއިދުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނެތް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހައްގުތަކެއް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހައްގުތައް ހިމެނިފައި ނެތްއިރު، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްދީފައިނުވޭ.
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އިބްރާހީމް ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ބުނީ އަގުތަކަށް ކުއްލި ބަދަލެއް ގެނައި އިރު އަދި މޫވްމެންޓަށް ބަދަލު ގެނައި އިރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައީ އެކަމާއި މަޝްވަރާކުރަން އިސްވެ ބޭނުންވެގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 8 މެއިގައި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެދުވަހުން އެދުވަހަށް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ކަންކަން ހައްލުނުވުމުން 12 މެއިގައި ދެވަނަ ބައްދަލުވާން ދިޔަ ކަމަށާއި، އަނެއްކާވެސް ދިން ޖަވާބަކީ ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ހައްލުކުރައްވާނެ ވާހަކަ ކަމުގައި ނިޔާޒް ބުންޏެވެ.

ނިޔާޒް ބުނީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޓެކްސީތައް ސަރުކާރުން ގެނެސްގެން ޑްރައިވަރުން ހިމަނައިގެން އެކަން ކުރުމެވެ. އަދި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ޓެކްސީ ކުރުމަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ވެފައި އަދި އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކްސީ ގެނެސް އެއަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ދާއިރު، ސަރުކާރުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ.

ސަރުކާރުން މީޓަރު ހަރުނުކޮށް، މިކަމަށް ދިއުމަކީ އެއީ އެދެވޭ ހައްލެއް ނޫން. ދެން ދެ ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައި މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދެކަމެއް ހައްލު ކުރާނަމޭ. އެއްކަމަކަށް ވޭނަށް ހާއްސަ ޖާގައެއް ކަނޑައެޅުމާއި އަގު ހާމަކުރާނެ ކަމަށް. ބުރާސްފަތު ދުވަހު ވެސް އެހެންވެސް ވިދާޅުވި.
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އިބްރާހީމް ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ލިބެންޖެހޭ އިހްތިރާމް ނުލިބުމެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސީގެ އަގުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރުންދޭ ފުލެޓްތައް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކަމުންދާއިރު އެކަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ދަތުރު ކުރެވޭނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ބޮޑު ކުލިތައް ވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ އެއަރޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއުއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ވަކިގޮތަކަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރިނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ވެސް އެކަންކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 13:00
ރައްޔިތު މީހާ
ބޮޑު އަގު ނަގައި އަދި ދަތުރުކުރަން އިންކާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން ސަރުކާރުގަ އެދުނީމާ ގަޑި 2 ގަޑިއިރު ކިޔުގައި ކޮޅަށް ބަހައްޓައިގެން ސަރުކާރުންވެސް އަދަބު މިދިނީ ޕަސެންޖަރު މީހާއަށް. އަމީންއަށް ނުވަންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ވީނުންތޯ؟
- ގުޅުންހުރި
އުދުހޭ ޓެކްސީ މި އަހަރުގެ ހައްޖަށް ސައުދީން ތައާރުފް ކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ އާރްއެފްޕީއައިގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމުމަކާއި ގާތުގައި - މިނިސްޓަރ
އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވޭ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް - މިނިސްޓަރ
4 ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އަމީން
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ޓެކްސީގެ އަގުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މީޓަރު ޓެކްސީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފްކުރާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ
ކުލި ކޮންޓްރޯލްނުކޮށް، ޓެކްސީގެ އަގުތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރަން: ޑްރައިވަރުން
އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއޫގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ދައްކައިގެން ސަރުކާރުން އުޅެނީ ޓެކްސީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން: ޑްރައިވަރުން