ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 12:21
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލައިގައި ސަޕޯޓަރަކު މުއިއްޒުބެއަށް ފޮނުވާ ސިޓީ
ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާމެދު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި

ދެލޯނޭދި އެދޭ މުއިއްޒުބެ އަށް،

ވެދުމާއި ސަލާން ފަތިފައްޗަށް އަމުނަމުން ގަތަމުން ބަރުތީލަ ކުރަމެވެ.

އަހަރެން މިހުރީ ތިޔަ ޖަހާ ސަކަރާތާއި ގަންނަހާ ގަނޑުތަކަށް ހަމަ ސުއްބުވެސް ނުބުނެ ވޭތޯއެވެ. އިވޭހާ އަޑުތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދީގެން، ތަށަށް ކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭ ވެސް އަހާ ނުލާން ވެގެންނެވެ. ކެތްކޮށްގެން މިހުރީ، މަވެސް މީ އެއުޅޭ އިބުރާހީމުމެންނޭ ކިޔައިގެން މުއިއްޒުބޭމެން ދެއްކިވާހަކަތައް އަޑުއަހައިގެން ދީނަށްޓަކައި ގައުމަށްޓަކައި ވަތަނާއި ވަހުދަތަށްޓަކައި  މުއިއްޒުބޭ ހޮވަން، އަރުވާ ޖަހާފައި މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ވީތީއެވެ.

މުއިއްޒުބޭއެވެ. މަވެސް އޭރު ހާދަ ފޮނެއް އެރުވީމެވެ. މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުން ބޭރު މީހަކު ދަތްއުނގުޅާލަން ވެސް ވެލިފުކެއް ހިސާބުވެސް ގެންދިޔަ ނުދޭން މަވެސް ނުކުތީ ގައުމުގެ ހައްގުގައެވެ. މަށާއި މަގޭ އާއިލާ އާއި ވަންހަކޮޅުޖެހޭ އެންމެންނާ އެކުގައި މަސްއޮޑިއަތިރިއަށް ނުކުންނަ މީހުން ގާތު ބުނެގެން މުއިއްޒުބޭއަށް ވޯޓު ހޯދަން މަށަށް ކުރެވުނުހާ ކަމެއް ކުރީމެވެ. ރޯދަމަހު ހޮޅުއަށްޓަށް ނުކުތް މީހުންނާއި މަގުކުނިކަހަން ނުކުތް އަންހެންވެރިންނާ ވެސް ޒުވާބުދީ ހެދީ ހަމަ މުއިއްޒުބެ ތިޔަ ތަހުތަށް ލާންވެގެންނެވެ. އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މަގޭ އޮތީ ހަމަ އެންމެ މުހުތާދެކެވެ. ފައިސާ ބޮނޑިއެއް އަދި އަތްގުޅި ނުކާވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ނޫނެވެ. ހަމަ އެންމެ ކަމެކެވެ. ބަރު ހަތިޔާރު އަޅައިގެންތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން މި ގައުމުން ބޭރު ކުރުމެވެ. މިތަން ކިތައްމެ ކުޑައަސް އެހެން ބަޔަކު މިތަނުގައި ހަންފަތުރައި، ޖާސޫސްކޮށް ހެދިޔަ ނުދިނުމަށެވެ. އަމުދުން އެވެރިންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ހަމަ އެންމެ ނޭވާއެއް ވެސް ނުލާން ވެގެންނެވެ.  އެ ސަބަބުގައި ރަނގަޅަށް އެލިގަނެ ގައުމިއްޔަތާއި ވަހުދާނިއްޔަތުގައި ފިސާރި ރަނގަޅަށް މަވެސް ބަގުޑި ބެއްދީމެވެ.

ދިއުޅި ދިގުކުރާކަށް ހާސަރުތަކެއް ދަމާނެކަމެއް ނެތްތާއެވެ. ކަނޑާލާފައި މުތުލަގަށް ބުނަން ހެއްޔެވެ. މަ މުއިއްޒުބޭ ނަގާ ކޮނޑަށްލީ "އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުން" ސަލާމަތް ކޮށްދޭނަމޭ ބުނީތީއެވެ.

އެކަމަކު ތިޔަހެދީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ. މަހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ތިޔަ އުޅެނީ މިގެނެވުނު ވެރިކަމުގެ މާމުއި ހަނދުވަރުގެ ދުވަސްވެސް ނުނިމިއެވެ. މުޅި ރާގު ތިޔަ ބަދަލުކޮށްލީ މާއަވަހަށެވެ. ގައުމިއްޔަތާއި ވަހުދިއްޔަތު ތިޔަ ބަނދެލީ ބޯކިރުކޮޅެއްފަދަ ހުދުފޮތިކޮޅަކުންނެވެ. ދެއްކިހާ ވާހަކަތައް ތިޔަހެދީ ރުކަށް އެރި މީހާގެ ނަދުރަށެވެ. ކީހާ ޅެން ތިޔަ އަނބުރާލީ ފަރިއްސަކަށެވެ.

މަހަމަ ހީނހީނ ވެސް ހަލާކުވެއްޖެއެވެ. ބަނޑުގައި ގޮށްވެސް ލައިފިއެވެ. އެހެން ނުވާނީ އަޅެފަހެ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އަހަރެމެން އިބުރާހީމާ ދިމާލަށް ގޮވީ މިތަނުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް ދުއްވާކަށް ކޮންމެހެން އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް ބޭނުމެއް ނޫނޭއެވެ. ދެންޏާ ދޭނީއޭ އެހިފައިގެން މިތާ އެހެން ގަނޑެއް ގަންނާނެ ކަމެއް ނެތޭއެވެ. ޖަވާބުގައި އިބުރާހީމުމެން ވެސް އޭރު ބުނީ އެ މީހުން ތިބީ ހަމައެކަނި އެ އެއްޗެއް ދުވާށޯލައެވެ. އަހަރެމެންނަށް ކަމުނުދިޔައީ އެގޮތެވެ. އަނގަމަތި މަސްއޮޑިއެއް ވިއަސް ދުއްވަންވާނީ އަހަރެމެންނޭ އޭރު ނުބުނަން ހެއްޔެވެ. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެ މީހުން ފޮނުވާލާށޭ، އިންޑިއާ އައުޓޭ، ކިޔައިގެން ކަރުން ނާރު ފުފޭވަރަށް އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ގޮވައި އެއީ ކެންޕޭނު ހަތިޔާރަކަށް ހެދީމު ނޫން ހެއްޔެވެ.

އެކަމަކުވާ ސާބަހެވެ. ތިޔަތަނަށް އެރުނީމާ ތިޔަ ބަދަލުވީ މާ އަވަހަށް ވިއްޔާއެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލައިފީމޭ ކިޔައިގެން ހޯބޯލަވައި، ހަވާ އަރުވައި ބަނޑިޔަލާ ލަނގިރި ޖަހަމުން ތިޔަ ބުނަނީ އަޅެފަހެ ކީކޭ ހެއްޔެވެ. ތިޔަކިޔޭ ބަންޖަކާމެދު ނިކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނާބަލާށެވެ. އެ މީހުންގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް އެހެން ބަޔަކު ގެނެއްޔޯލައެވެ. ހައިރާނެއްވާ ނުވާނެ ހެއްޔެވެ.

މަހަމަ އަންތަރީސްވެއްޖެއެވެ. އެ ވެރިން ނުފައިބަން އުޅުނީ މާބޮޑު އެހެން އެޖެންޑާއެއް އޮވެގެންކަމާއި، އެ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ނަމުގައި ޖަހަނީ މުޅިން އެހެން ސަކަރާތެކޭ ކީ އަޅެ އަހަރެމެން ނޫން ހެއްޔެވެ. ދެންހަމަ އެ މީހުން ތިޔަބުނާ ޔުނީފޯމު ބާލާފައި އާދައިގެ ގަންޖިފަރާސް ގަނޑަކާ އަށްޑިހަ-އަށްޑިހައިގެ މުންޑެއް އަނދެގެން އެ ދުއްވިއަސް، އެ ގަންނަ ގަނޑެއް ނުގަނެ ތިބެފާނެކަމަށް ދެކޮނޑު ދޭތެރެއިން ބޮލެއް މައްޗަށްހުރި އެކަކު ވެސް ގަބޫލު ކުރާނެ ހެއްޔެވެ.

ނޫނޭވާ މަހަމަ ކޮސްވެއްޖެއެވެ. އެ ދުއްވޭނޭ ވަރުގެ ބަޔަކު މި ފަސްގަނޑުގައި ނެތީއޭ، ސެނަހިޔާގައި ތިބި މިލިޓަރީ ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވާލައިފިއްޔާ ހުންވަރިއެއް އަޔަސް ކަށިގަނޑެއް ޖައްސާލެވޭ ވަރުގެ މީހަކު ނެތޭ ބުނީމާ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ގައުމީ ދިދަ ހިފައިގެން އިންޑިއާ އައުޓްކުރަން ނުކުތް އަހަރެމެންގެ ޓީމުގެ މީހުންގެ ލޭ މިއަދު ވެސް ނުކެކޭނެ ހެއްޔެވެ.

މަ ލަދުން ވެސް ބޯހަލާކުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތަނުގައި އެތައްހާސް އިންޑިޔާ ސިފައިންނެއް އެބަތިއްބޭ، މުޅި ބަނޑޭރިގެއަށް ހިނގަނީ އެ ވެރިންގެ އަމުރު މައުރޫފޭ އަހަރެމެން ނުގޮވަމު ހެއްޔެވެ. ގުންފައިޖަހާފައި އެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެ ނުހަދަމު ހެއްޔެވެ. އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ހުރި މިލިޓަރީ ބޭހަށް އަރައި އެ ތަނުގައި ތިބި އެތައްހާސް އިންޑިޔާ ސިފައިންނެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކަމު ހެއްޔެވެ.

އެކަމަކު އެންމެ ހަތްދިހައެއްހާ މީހުން ފޮނުވާލާފައި މިތާތިބި ހުރިހާ އިންޑިއާ ސިފައިން ފައްސާލާފައި އޭގެ ބަދަލުގައި ގައުމިއްޔަތާއި ވަހުދިއްޔަތު ނަގާ ކޮޅަށްޖަހަން އެ ގައުމުން ޅަނދޮޅު ބަނިޔާދަ، އިޚްލާސްތެރި އަދި އިހްސާންތެރި ކުދިންކޮޅެއް ގެނައްޔޭ ބުނެ ތިޔަ އަޅުވަން އުޅެނީ ކޮން އަނދުނެއް ހެއްޔެވެ. ތިޔަ ލަވައެއް އަމުދުން އަހަރެމެން ބައިގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިނގާނެއެކޭ މަށަކު ނުބުނާނަމެވެ. އެހެންވެ ތިޔަ ގަންނަގަނޑު ފެނިފައި މަށަށް ހަމަނުހުރެވުނީއެވެ. ލައްކަ ކެތްކޮށްފީމެވެ. މިވަރުގެ ސިޓީގަނޑެއް އަދި ފޮނުވާލިއަސް މިއީކީ އަމުދަކުން މަށަކާވާ ވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަވާ ސަލާމެވެ. ހަތަރެސްފައިން ޓާޓާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް