ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 14:52
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
އޭޑީބީ އެހީ
އޭޑީބީން އަލަށް ހޯދި ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ 70 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ފައިސާ
 
އެއީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން އޭޑީބީއާއި މަޝްވަރާކޮށް، އެޕްރޫވްކޮށް، ބިޑްކޮށް އެވޯޑްކޮށް ސޮއިކުރަން ނޯޓިސް ދީފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް

އޭޑީބީން އަލަށް ހޯދި ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ 70 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ފައިސާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން އިވެންޓެއްގައި ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ދޮގު ހެދުމާއި އޮޅުވާލުމަކީ މި ސަރުކާރުން ނުކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އިހައްރެއަކުވެސް އެ ހެއްދެވި ދޮގުތަކާއި، އޮޅުވާލުން އެއީ ދެރަވަރު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވަޒީރު އައިމިނަތު ޝައުނާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ޝައުނާއަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މުޅިން އަލަށް އޭޑީބީން 70 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ހިލޭ ހޯއްދެވި ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ފައިސާއިން ހިންގާނީ ވަޔާއި އިރުގެ އަލިން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަވާނެކަމަށެވެ.

އެ އިންނެވީ ޝައުނާ. ބަލަ އެއީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން އޭޑީބީއާއި މަޝްވަރާކޮށް، އެޕްރޫވްކޮށް، ބިޑްކޮށް އެވޯޑްކޮށް ސޮއިކުރަން ނޯޓިސް ދީފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ. ތިމަންނަ ހޯދައިފީމޭ 70 މިލިއަން ޑޮލަރު.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރީމާ ވެރިކަން ކުރައްވަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަން ކުރައްވަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަފުޅަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މީހަކު ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ހަދަމުންދަނީ ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ކަމަށާއި، އޮޅުވާނުލާ އެއްކަމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް