ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:32
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ފޭސްބުކް
މޮޅަދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް
މޮޅަދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ ބަޖެޓު ނެތުމުން، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުޑަބޮޑު ރަށެއް ނުބަލަން: މިނިސްޓަރު ހަލީލު
 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދޭ
 
މިހާރު ވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ސަރުކާރުން ބަޖެޓްގެ ކޯޑު އޮވެއްޖެނަމަ އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދޭ

ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ ބަޖެޓު ނެތުމުން ކަމަށާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އާބާދީ ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ވަނީ މޮޅަދޫގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާ އިއުލާންކޮށްފައިވާ މޮޅަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާނީ ކިހައި ތާކުތޯއާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ މޮޅަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބިޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތުމާއެކު އެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް އަދިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުން އަޅުގަނޑުމެން ހެދި އެސެސްމަންޓުން ވެސް އެނގޭ އެ މަރުކަޒުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން އެބަހުރި ކަން. އެހެންވީމަ ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން ގެންނަންޖެހޭކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމަ ޖާގަ ތަނަވަސްކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު

މޮޅަދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ ބަޖެޓު ނެތުމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން މެންބަރު ޝިފާއު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރުގައި ބަޖެޓުގައި އޮންނަ އަދަދަށް ބަލައިގެން މަޝްރޫއުތައް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރަކުން ނުހިންގާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ބަޖެޓްގެ ކޯޑު އޮވެއްޖެނަމަ އެމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު މިސަރުކާރުން ވެސް ބަޖެޓުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ނެތް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް މެންބަރު ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ޝިފާއު ވަނީ މޮޅަދޫގެ އާބާދީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ މިންވަރު ކުޑައީތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. މިސުވާލަށް ރައްދުދެއްވައި މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އާބާދީގެ ކުޑަ ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ އެމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކައިރިވެފައިވާއިރު، 60ށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ނުދޭ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މުއިއްޒު
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ފަތުރައި، ފޮޓޯ އާންމުކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި