ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 09:22
ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލުން
ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނިބުނީގެ މައްސަލަ
ރޯދަމަހު ދުވާލަކު އެތައް ޓަނުގެ ކުނި: ހޭލުންތެރިވާނީ ކޮންއިރަކު؟
 
މިއީ އިސްރާފުކުރުމާއި ދުރުހެލިވާންވީ މައްސަރު
 
ރޯދަމަހު ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ގޭތެރޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި އިސްރާފުވެ އުކާލަންޖެހޭ
 
މި ފާއިތުވި ވިއްސަކަށް ދުވަސްތެރޭގައި 350 ޓަނަށްވުރެން ގިނަ ކުނި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައިވޭ

ބަރަކަތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާއިރު، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އަދިވެސް ފެންނަމުންދަނީ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކެކެވެ. އެމީހުން ކުރާ ކުދިކުދި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ކުރާ މަންޒަރެވެ. ސަރުކާރުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާކަން އެނގިހުރެވެސް ހަމަ އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަކީ އަދުގެ މި މުޖުތަމަޢުން ފެންނަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. މާލޭގެ ހިތްގައިމުކަން މި ކުނިބުނިތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދެއެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކުނިބުނި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުކާލާފައިވާތަނެވެ. މާލޭގެ ވަކި މަގެއް ނޯވެއެވެ. އެންމެ ހަނި މަގަކުން ފެށިގެން އެންމެ ފުޅާ މަގުގައި ވެސް މިފަދަ ކުނިބުނިތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އޭގެން ދުވާ ވަސް ވައިގެ ތެރޭގައި ހިފާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކިއެކި ބަލިތަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، މަގުމައްޗައް ކުނި އުކާލާފައި ހުރުމުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށާއި މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ.

ކުންޏަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އުކާލާ ތަކެއްޗެވެ. ކުނި އުކާމީހުން އެމީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ވަގުތުގައި ހުރިހާ ގެއަކަށް ގޮސް ދުވަހު އުކާލާ ހުރިހާ ކުންޏެއް އެމީހުން ޤަވާއިދުން ނަގަމުން ގެންދެއެވެ. މިއީ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ އާއްމު ކަމެއް ނަމަވެސް، ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބައެއް ގޭގެއިން ފެންނަމުންދަނީ މިފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކުރިން އޮތް ގެ އެއްކޮށް ކުންޏަށް އުކާލަނީއެވެ. އެތަކެއްޗަކީ އަދި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗައް ވިޔަސް މެއެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ބަދަލުކޮށް ކުރިން ހުރި ތަކެތިތައް އުކާލަނީވެސް މަގުމައްޗަށް، އެގޭދޮށަށެވެ. މިގޮތައް ކޮންމެ މީހަކު އެމީހެއް ގެއިން މިފަދަ ކުނިތައް އުކާލަން ނެރެފައި އެގޭދޮށެއްގައި ކުނި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މުޅި މާލެ މިވަނީ ކުނިބުނީގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައެވެ. ރޯދަމަހު ކުނިބުނި މިވަރަށް އިތުރުވަނީވެސް އެހެންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ސުފުރާމަތީގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ދަނީ ކުންޏަށެވެ. ރޯދަވީއްލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު 'ވަރަށް ގިނައިން ކެވޭނޭ' ހިތަށް އެރިޔަސް، އަސްލު ހަގީގަތުގައި ރޯދަވީއްލާގަޑި ކެވެނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ވާކަން އެނގޭއިރުވެސް ރީތި ފޮޓޯއެއް ނަގާލުމުގެ ބޭނުމުގައި މޭޒުމަތި ފުރާލާ މީހުން ގިނައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މި ތަކެތި ކުންޏަށް ވެގެން ދާއިރުވެސް އެމީހުންނަށް އޭގެން އިހުސާސް ނުވާތީއެވެ. ހަމައެގޮތަށް، ތަރާވީސް ކެއުމަށާއި ހާރު ކެއުމަށްވެސް ތައްޔާރުކުރަނީ ވަކި ކޮއްތުތަކެކެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުނިބުނީގެ މައްސަލަ ވާނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރެވެ.

ރޯދަމަސް ފެށުނީއްސުރެ، މިއަދާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުނިބުނީގެ އެތައް ޓަނެއް މާލޭގެ މަގުމަތިން އެބަ ސާފުކުރެއެވެ. އެންމެ ރެއެއްގެ ކުނިބުނި ނެގި އަދަދަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް ވެސް 19 ޓަނު، 22 ޓަނުގެ ކުނިބުނި ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ފާއިތުވި ވިއްސަކަށް ދުވަސްތެރޭގައި 350 ޓަނަށްވުރެން ގިނަ ކުނި މުޅި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނެގިފައިވާކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިވަރަށް ކުނިބުނި އުކާލަމުންދާކަން އެންމެންނަށް އާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން އިއުލާންކުރަމުން ދާއިރުގައި، މިކަންކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެނީ ހަމަ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. އެކަން ތަކުރާރުކުރާ މީހުން ހަމަ ތަކުރާރުކުރަނީއެވެ. އެންމެފަހުން، ފުލުހުންނާއި ވެށިފާރަވެރިން އެމީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ހިސާބަށް ވެސް ދިޔައީއެވެ. ހޭލުންތެރިވާން ވެއްޖެއެއްނޫން ތޯއެވެ؟

ރޯދަމަހަކީ އިސްރާފުކުރުމާ ދުރުހެލިވާންވީ މަހަށް ވީހިނދު، ގިނަ މީހުން ތަކެތި އިސްރާފު ކުރަމުން ދާތަން ފެނުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކެވެ. ކާއެއްޗިއްސަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް، ގޭތެރޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ވެސް، ރޯދަމަހު ތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު އެހާމެ ގިނައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނީ މިކަންކަން ކުރާ މީހުންގެ ވިސްނުން ހޭލުންތެރިވީ ދުވަހަކުންނެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފިޔަވަޅު އެޅިކަމުގައިވިޔަސް، މިކަންކަން ތަކުރާރުކުރަން ހިތުލައިގެން މީހުން ތިބޭހާ ހިނދަކު އަބަދުވެސް ފެންނާނީ މިފަދަ މަންޒަރުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ކަންކަމާ ދުރުހެލިވެ، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރިހަމަ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދުމަށް އެންމެން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް