ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 10:35
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުން
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
 
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފައިވޭ
 
އޮޑިވެރިންނަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިފްކޯއިން ދަނީ ކުރަމުން
 
ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ހާމަކޮށްފައިނުވޭ

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އެކްސްގައި ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ދެވުނު ފައިސާއާއެކު މަސްވެރިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހިސާބަށް ބޭނި ހުރިހާ މަހެއްގެ ފައިސާދީ މަސްވެރިންގެ ބެކްލޮގް އެއްކޮށް ކްލިއަރ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ސަރުކާރުން އަދި ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާރިޗް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ބެކްލޮގް ސާފުކުރުމަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް ދޭންވާ ފައިސާ ފަހަށް ނުބަހައްޓައި، 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ދެމުން ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މާލީ ވުޒާރާއިން މިފްކޯއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޮޑިވެރިންނަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިފްކޯއިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޫން ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓެއް ގެންގުޅޭ މީހެއް ނަމަ ހޯމަ ދުވަހު ފައިސާ ޖަމާވުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 250 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއަށްވާތީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތަށް އުދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވައި އަމީރު ވިދާޅުވީ ސަޕްލެމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްވުމާއެކު އެ ސަރުކާރުގައި ފައިސާދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވިކަމަށެވެ. އަދި މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އައު ސަރުކާރަށް ހަމަޖައްސާފައިވާނެކަމަށާއި ކުރީ ސަރުކާރުގައި އާންމުކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ފައިސާދޫކުރަމުން ދިޔަކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 16ން ފެށިގެން ނޮވެންބަރު 15 ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާނުދެވި ހުރި މިންވަރު ހާމަވާ ތަފްސީލު ވެސް އަމީރު ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު އެ ތަފްސީލުގައިވާ ގޮތުން 1،460 ދޯންޏަކަށް ނުދައްކައި ހުރީ 184،254،116 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިމިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ދެ މަސް ފާއިތުވުމުން މަސްވެރިން ރުޅިގަދަވެ، އިހުތިޖާޖަށް ނުކުތުމުންނެވެ. މި އިހުތިޖާޖުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެ، ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ފައިސާ ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެ، މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތް ވެސް ނެތް ކަމަށް ބައެއް މަސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި