ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 14:46
ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި އިސްވެރިން
ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި އިސްވެރިން
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލް
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ނަމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް
 
އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި 120،858 ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގްރެންޓީއެއް ހޯދާފައި ނުވޭ
 
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކްރައިޓީރިއާއެއް މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވޭ

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 6 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ނަމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއްކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާލި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް 1،054،872 ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 5 ޖޫން 2022 ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މި ހިދުމަތާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަަށެވެ.

އެގޮތުން ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާ އިރު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކްރައިޓީރިއާއެއް މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން 6 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް 16 މާޗް 2022 ގައި ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަންވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވުނު މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އަގު، މުއްދަތު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކްރައިޓީރިއާއެއް މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ތަޖުރިބާއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 25 މާކްސް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާޓްތަކަށް ދީފައިވަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގްރެންޓީ ނަގާފައި ނުވާކަމަށް ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 6 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި 120،858 ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގްރެންޓީއެއް ހޯދާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީވެސް ނަގާފައި ނުވެއެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްތަު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ހިދުމަތްތަކާއި، ތަކެތި ބީލަމުގެ ޖުމްލަ އަގު 500،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ނަގަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ގއ. އަތޮޅު 6 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނަގާފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް