ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 22:35
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއަކަށްފަހު ރަފަޙްގެ ގެތައް ސުންނާފަތިވެފައި
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއަކަށްފަހު ރަފަޙްގެ ގެތައް ސުންނާފަތިވެފައި
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނުގެ ހާލަތު
ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ވަގުތުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ - ދިވެހިރާއްޖެ
 
ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާއިރު އަޅައިނުލައި ތިބެވޭކަށް ނެތް

ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން އަވަސް ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި އޯއައިސީން ބާއްވަމުންދާ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން، އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާއިރު އަޅައިނުލައި ތިބެވެން ނެތްކަމެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަމާންކަމާއެކު އުޅުމުގެ ހައްގު ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުުރުން، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ވަކި ގައުމަކަށް އޮވެވިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ނަސްލެއް ނައްތައިލުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލެއްވިއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތަކީ މިއީ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭން އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނީ ފަލަސްޠީނާއެކުގައި ކަމަށާއި، ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ކުރެވެން އޮތް ހުރިހައި ކަމެއް ރާއްޖޭން ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑރ. ޝަހީމް ދެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް