ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 13:05
ނ.ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުން
ނ.ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ނ.ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ނ.ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
ފަނޑިޔާރުން މިނިވަން ބަޔަކަށްވާނީ، ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން
 
ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ނ.ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ނ. ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ކުރުމަށް ޖޭ.އެސް.ސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، ޖޭ.އެސް.ސީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަކުން އެކަނި ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ނުވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރުން މިނިވަން ބަޔަކަށްވާނީ، ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކަމަށް އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް