ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:41
ރައީސް ދުވާފަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް ދުވާފަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އީސީން ވަނީ 21 އަދި 22 ބަންދުކުރަން އެދިފައި
 
އިންތިހާބު ދިމާވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހަކާއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަސް ބަންދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއިދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިހާރު އެދިފައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހާ އަދި އެއާ ޖެހިގެން އަންނަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބު ދިމާވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހަކަށްވުމުން، އެ ދުވާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 21 އެޕްރީލްގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމުމުން، އެ ދުވަސް ބަންދު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ބުނާ ގޮތުން އިންތިހާބު ރޯދަ މަހާ ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ބާއްވަން ޖެހޭނީ ރޯދަ މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެ މުއްދަތު އޭޕްރިލް 19 ވާ ހުކުރު ދުވަހަށް ހަމަވާއިރު އީސީން ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ ތާރީހުތަކަށް މަސައްކަތްތައް ފެއްތުމުން އެންމެ އަވަހަށް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު