ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:56
ރައިސް ދުވާފަރަށް މެންދުރުގެ ހޫނުގަޑީގައި ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ސްކޫލް ދަރިވަރުން އަވީގައި ބައިތިއްބާފައި
ރައިސް ދުވާފަރަށް މެންދުރުގެ ހޫނުގަޑީގައި ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ސްކޫލް ދަރިވަރުން އަވީގައި ބައިތިއްބާފައި
ރައީސް އޮފީސް
މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރިވަރުން ނެރުން
ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ދަރިވަރުން ނެރެން ފަށައިފި
 
މަރުހަބާ ކިޔަން ދަރިވަރުން ނެރުން މަނާކުރީ ކުރީ ސަރުކާރުން
 
މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ގަޑީގައި ރައީސް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ދަރިވަރުން ތިބީ ބަނދަރުމަތީގައި އަވީގައި މަރުހަބާ ކިޔަން ސަފަށް ނެރެފައި

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނެރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މި ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް އެކަން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރިވަރުން ނެރެން ސްކޫލްތަކަށް އަންގާ، ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންތަކުންނެވެ.

އެގޮތުން 3 މާޗްގައި ރައީސް މުއިއްޒު ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރިވަރުން ނެރުމަށް ދުވާފަރުގައި ހުންނަ ރ. އަތޮޅު މަދުރަސާއިން ނެރެފައިވާ ދެންނެވުމުގައި ވެއެވެ. އެ ދެންނެވުމުގައި ވަނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 1:00 ގައި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެ ސްކޫލުގެ އެންމެހާ ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިން 1:00 ގައި ބަނދަރަށް ދުރުވުމަށެވެ.

އަދި ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާނީ ރަސްމީ ޔުނީފޯމުގައި ކަމަށާއި، މަގާމްތަކަށް ހޮވިފައިތިބި ކުދިން ޝޭޝް އަޅައިގެންކަމަށެވެ.

ސްކޫލުގެ އެންގުމާއެއްގޮތަށް ރައީސް މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ގަޑީގައި އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ސްކޫލުން ދެންނެވި ދެންވުމުގައިވާގޮތަށް ދަރިވަރުން ހޫނުގައި ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކޮޅަށް ތިބެންޖެހުނެވެ. ރައީސް އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވީ 1:15 އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުތަކުގައި މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނެރުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް، ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުން، ނެރެގެން އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ، ސަރުކާރުން ތަރުޙީބުދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވުޒާރާއަކުން ވެސް، އެއްވެސް ރަށެއްގެ ސްކޫލް މަދަރުސާއަކަށް، އަދި އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށްވެސް އަންގައިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، މި ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިނުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށް ރައީސް ޞާލިހް އިލްތިމާސްކުރައްވަވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވެ ރައީސް މުއިއްޒު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިހާރު ކުރައްވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނެރެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު