ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 06:16
ފ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް)
ފ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް)
ރައީސަށް ދޮންބިލެތް ހަލީމްގެ ފާޑުކިޔުން
ރައީސަށް އާއްމުން ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ، ހިތޯބެއް ދިނަސް ގިނަ މީހުން އަޑެއް ނާހާ - ދޮންބިލެތް
 
ރައްޔިތުންގެ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އަށް ވެސް ވޯޓު ދިނީ އިތުބާރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ އިތުބާރު މިހާރުވެސް ރައީސް ވަނީ ގެއްލުވާލާފައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނާއި މެދު ރައްޔިތުން މާބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ބަހައްޓަމުން ނުދާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް ހަލީމް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސްކަމަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު ދައްކާ ވާހަކަ އަށް އިތުބާރު ކުރެވެން ވާނެ ކަމަށާއި ރައީސަކު ދައްކަވާ ވާހަކަ އަށް އާއްމުން އިންތިޒާރު ކުރަން ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ މަންޒަރު ފެންނަމުން ނުދާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ރައީސަކު ދައްކާ ވާހަކަފުޅެއް ނަމަ އެ ވާހަކަފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ދޭ ވާހަކަ އަކަށް ވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ހައްދަވާފައިވާ އިތުރުފުޅުތައް އެނގި ހާމަވަމުންދާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރިން ގައުމީ ދުވަސް ދުވަހު ވެސް ރައީސްގެ ވާހަފުޅު ބަލާނެ. މިހާރު ހިތޯބެއް ދީދީހުއްޓަސް ޓީވީ ބަދަލުކޮށްލާނެ އާއްމުން. ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ ވެސް އަޅުވާލަފާނެ. އެހެންވީމަ އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ. ގިނަ މީހުން އެ އަޑެއް ނާހާ. މީހުން ފޫހިވެއްޖެ.
މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް

ރައްޔިތުން، ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އަށް ވެސް ވޯޓު ދިނީ އިތުބާރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ އިތުބާރު މިހާރު ރައީސް ވަނީ ގެއްލުވާލާފައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަބަދުވެސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންކަމުން ރެކެން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ މިއަދު ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާނެ ވާހަކަ އެއް ނޫން ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހުގައި ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު އަށް އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގައި ކަންކަން ބަލާ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުވެސް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ރައްޔިތުން މުޅިން މާޔޫސްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަބަދުވެސް އިވޭ އަޑަކީ ކުރީ ސަރުކާރު ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަދައްކާ އަޑު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް