ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:39
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް
ރޮއިޓާސް
ރައީސް ޢައްބާސް
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާ މެދު އަމަލުކުރަން ނަތަންޔާހޫ ރޭވި ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 
1.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ޣައްޒާގެ ގެތަކަށް ދެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ޢައްބާސް ގޮވާލެއްވި

ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާ މެދު އަމަލުކުރަން ނަތަންޔާހޫ ރޭވި ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ފަހު އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރި އުސޫލުތަކާ ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތުން ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅުކަން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ރޭ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބޮޑުވަޒީރުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޔޫނިއަންތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސް އައްބާސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައި ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްޓޭންޑްތަކާއި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިލާފުވާ ނަތަންޔާހޫގެ އުޞޫލުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި އަސަރުތަކާއި، ޣައްޒާއިން އިސްރާއީލު މުޅިން ފޭބުމަށާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމާއި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލާ، ނަތަންޔާހޫގެ އުޞޫލުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި އަސަރުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އައްބާސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި، ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި، ފަލަސްޠީނުގެ 1.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ޣައްޒާގެ ގެތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެންކްލޭވްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވެސް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ރާވާފައިވާ ޕްލޭންގައި، އެތައް ހާސް އައު ސެޓްލްމަންޓް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމަށް އިއުލާނު ކުރުން ވެސް ހިމެނޭ އިރު، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަޒަނުން ބޭރުކޮށް، މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑުން ފެށިގެން އުރުދުން ކޯރާ ހަމައަށް މުޅި ބިމުގައި އިސްރާއީލުގެ އިސްތިގުލާލު ގެނައުމަށް ބާރު އަޅާ ސިޔާސަތުތައް އޭނާގެ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ
ރައީސް އައްބާސް

އިސްރާއީލުގެ މި ހަރުކަށި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހަމައެކަނި ދެ ދައުލަތުގެ ހައްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން ނޫން ކަމަށާއި ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ކެމްޕޭންތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޣައްޒާއާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި އިރުމަތީ ގުދުސްއިން ފަލަސްތީނު މީހުން ބޭރުކޮށްލުމާއި ގުދުސްގެ އައިޑެންޓިޓީ އާއި ސިފަ އާއި މާތް ތަންތަނަށް ހަމަލާދިނުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން "ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ" ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް އައްބާސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ޣައްޒާއަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތުގެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށާއި ޣައްޒާއާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ވެރިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށްވެސް ރައީސް އައްބާސްގެ މި ސިޓީފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސުލްހައިގެ ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއްގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މި ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ރައީސް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރަކުން ފަލަސްތީނަށް އދ.ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ހޯދުމަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގެރެންޓީތަކާއެކު ފުރިހަމަ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށާއި ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލުން ވެރިވެގަތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓައިމްލައިނެއް އެކުލަވާލުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސުލްހައިގެ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ގޮވާލެއްވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް