ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:40
ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުން
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތުގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ޔާމީން
 
ދޯސްތީ އެކްސަސައިޒާއެކު ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތު ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާކަން އެނގޭ
 
އިންޑިޔާގެ މަސްލަހަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުރުމުން އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ ރުހުމުގައި އެ މީހުން ނުބޭލޭނެ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތު ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާގެ އޯޑިއަންސްގައި އިންނަވައިގެން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޓްރައިލެޓެރަލް ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ-16 ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެކަމާއި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޭބުމަށް ތާރީހުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު އިންޑިއާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނެއް ދިވެހި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ ކީއްވެތޯ އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ދޯސްތީ އެކްސަސައިޒަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިއެކްސިސައިޒްއަކީ ދިވެހި ސިފައިންނަށް މުހިންމު އެކްސިސައިޒްއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ތިބުމުން އެކަން ކަމުނުގޮސް، މިގައުމުން ފޭބުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއާއެކު މިފަދަ އެކްސަސައިޒެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާނެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ މަސްލަހަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުރުމުން އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ ރުހުމުގައި އެ މީހުން ނުބޭލޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިއެކްސަސައިޒާއެކު ވެސް ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތު ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެހުރިހާ ކަމަކަށް އިންޑީއާ މީހުންނަށް މިތަނުން ފަސޭހަކަމާއެކު ރުހިގެން ފައިބަން ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށް ތޮބީއީ ގޮތުން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެމީހުންގެ އިންޓަރެސްޓްތަކެއް މިތާގައި އެބަހުރި. އެހެންވީމަ ގަދަބާރުން ނުރުހުމުގައި މުއްދަތު ދީގެން މުއްދަތު ކިޔާފައި އޮތް ބަޔަކު ފައިބާނެ ކަމަކަށް ބުނާއިރު، ކިހިނެތްތޯއޭ އިންޑިއާ އިސްވެ އޮވެގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދޯސްތީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރި ކުރަނީ.
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތު ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ހުރިހާ ސިފައިން 10 މެއި ކުރިން މިގައުމުން ފައިބާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މި އެކްސަސައިޒްގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑް އަދި ސްރީލަންކާގެ ކޯސްޓްގާޑް ބައިވެރިވެއެވެ.

ސިލްސިލާގޮތެއްގައި "އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ"ގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާތާ 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މިއީ 1991 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު، އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ އެކްސަސައިޒެކެވެ. މި އެކްސަސައިޒްގައި ސްރީލަންކާ ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް