ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 09:45
ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީ: ފައިލް ފޮޓޯ
ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީ: ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސް ގަންނަ އަގު
25 ރުފިޔާ އަށް މަސް ގަތުމަކީ ސަރުކާރަށް ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން، މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެވާހަކަ އަޑެއް ނީވޭ - ޝިޔާމް
 
މަހުގެ އަގު 20 ރުފިޔާ އަށް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވޭ
 
ޝިޔާމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރީ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުހޯއްދެވުމަށް
 
މަހުގެ އަގު 17 ރުފިޔާ އިން 25 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރި ކުރީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި

25 ރުފިޔާ އަށް މަސް ގަތުމަކީ ސަރުކާރަށް ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މަސް ގަންނަ އަގު 25 ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަޑު މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އިވިވަޑައިގަންނަވާފައިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުالله، ޝިޔާމާއި ކުރައްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. މެންްބަރު ޔައުޤޫބު ސުވާލުކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަހުގެ އަގު 17 ރުފިޔާ އިން 25 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރި ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭތޯއެވެ.

ޖަވާބުގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަަމަށާއި އެކަމުގައި އެ ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރި ނިޔަތެއް އޮތް ކަމަށް ކުރިން ވެސް މިހާރުވެސް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ ބަދަލު ގެނައީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ގައި ކަމަށާއި އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ނިންމި ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެެވެ. އަދި މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ މަހުގެ އަގު ބޮޑުކުރުން ނޫންކަމަށާއި މަހުގެ އަގު ހަމައަށް ލިބުން ކަމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން ވައުދުވީ މަހުގެ އަގު 20 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށް ނުކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ހުރިގޮތާއި، މިފްކޯގެ ހިންގުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ހުރުމުން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު މަސް ބޭރުކުރާ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ހުރީ 1450 ޑޮލަރަށް ޓަނެއްގައި ކަމަށާއި ދިވެހި ފައިސާއިން ބަލާނަމަ އެއީ 22 ރުފިޔާ 40 ލާރިއަށް ކިލޯއެއް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

17 ރުފިޔާ އަށް ގަންނަމުން އައި މަސް 25 ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މިފްކޯގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާ ނުލާވެސް 2 ރުފިޔާ 60 ލާރީގެ ގެއްލުމުގައި މަސް ގަންނަން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފްކޯގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 35 އިންސައްތަ ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، މަސް ގަންނަން ޖެހެނީ 11 ރުފިޔާގެ ގެއްލުމުގައި ކަމަށާއި އެއީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މިވަގުތު ހުރިގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ 2024ގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަސް ގަންނަން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޝިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި، އަނެއްކާވެސް އައު ޑެޑްލައިނެއް
ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން، މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: މަސްވެރިން ތިބީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު ދޫދޭގޮތަކަށްނޫން
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި 280 މިލިޔަން ރުފިޔާ، މާރޗު 5ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ޚަލާސްކުރާނެ: ޝިޔާމް
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: ''އަޑު ނާހާނަމަ އިރުއޮއްސި 6:00 އާ ހަމައަށް ކޫއްޑޫގެ މަސްފެކްޓްރީގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލާނަން''