ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:19
ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް
ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުހުﷲ ޖަމީލް
ޓެކުހުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ އުހުން މަޖިލީހަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިފާނެ
 
މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިފޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް
 
ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ފޯމަރ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަތުހުﷲ ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

ޓެކްސްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ދެވެން ހުރި އެންމެ މައްޗަކަށް ދެވިފައިވާއިރު، މަޤްސަދަކީ އެ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިފައިގެން މަޖިލީހުގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވުންކަން ފަތުހުﷲ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ތިމަރަފުށި އަދި ވޭމަންޑޫ، މި ދެ ދާއިރާއަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވިފައި، މިވަގުތަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ވަގުތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ
ފޯމަރ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް

ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިފޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރަށުގައި ހުރެގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި، ތައުލީމާއި، ސިއްޙީ ދާއިރާއަކީ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ދާއިރާތައްކަން ފަތުހުﷲ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ފަތުހުﷲ ވަޑައިގަތީ މީރާގައި އެކިއެކި އިސްމަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. ޓެކްސް ނިޒާމް ތައާރަފް ކުރިއިރު، ޓެކްސާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި، މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގައިވެސް ފަތުހުﷲ ވަނީ އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ %34 އިތުރު
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކެއް - ދައްކަނީ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ!
ޑރ. މޫސާ އަންވަރާއި ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް 80 އާއި 70 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: އީސީ
"ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ"