ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:26
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓު
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި އެދިއްޖެ
 
އެ ފައިސާއަކީ މިހާރު އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމް ސާބިތުނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިސާބުން ވަނީ ނިންމާފައި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއެކު ހަދާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ގަޑިއެއްހާއިރަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ އޭސީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިހާރު މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމް ސާބިތުނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިސާބުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ފައިސާއަކީ މިހާރު އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމަށް އޭސީސީއާއި ބޭންކުންވެސް ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އޭސީސީއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޔާމީނު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭސީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓަށް ބަލާއިރު، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑަނޭޅިއްޖެނަމަ އެ ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

އެ ފައިސާ ޖަމާ ނުކުރާތީ ޔާމީނު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށްވެސް ޔާމީނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، އެ ފައިސާ އަދިވެސް ހުރީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ފްރީޒްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ގއ ވޮޑަމުލާ ކުށްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބުތަކާއި ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ގއ ވިލިނގިލީގައި ތިބި ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޞާލިޙަށް
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނަނީ ހުއްދަދިންކަން އެނގިފައި ނެތްކަމަށް
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަކަށް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި