ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:05
މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް
މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިންއެރުން
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާ ވާހަކަދެކެވޭއިރު، މިއަދުގެ ރައީސަށް އެކަމާ ބަހެއް ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވި: ޔާސިރު
 
މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަމާ ބަހެއް ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވި
 
ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، މިއީ ހިތާމަ ކުރައްވާ އަދި ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް
 
މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު، މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަމާ ބަހެއް ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، މިއީ ހިތާމަ ކުރައްވާ އަދި ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެރަވާން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އުތުރުގެ މަސްވެރިންގެ މަސްދޯނިފަހަރަށް ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން އަރާ ފައިބާ ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހެއް ވިދާޅެއް ނުވެވުނު،
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރެއްވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ވަތް ނަމަ އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައިސް ރާއްޖޭގައި ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާތީ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމަކީ އިއްތިފާގެއްތޯ މެމްބަރުން ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް