ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:25
ލޯފަން މީހުންނަށް ޓެމްޕްލޭޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓްލެވުން
ލޯފަން މީހުންނަށް ޓެމްޕްލޭޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓްލެވުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ލޯފަން މީހުންނަށް ވޯޓުލެވުން - "ޓެމްޕްލޭޓު ފޮނުވުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލު އަންނަންޖެހޭ"
 
ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 46 މީހުން
 
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ގެނައީ ކޮމިޝަނުގެ އިސްގެނުމާ އެކު ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު
 
ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ އިސްލާހު ގެނެސްފައި ވަނީ މި ހިނގާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުން

ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ޓެމްޕްލޭޓު ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ބުރުގައި ވެސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ވޯޓުލާ ހުރިހާ މަރުކަޒަކަށް ޓެމްޕްލޭޓެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ޓެމްޕްލޭޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ބުރުގައި ވެސް ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 46 މީހުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޓެމްޕްލޭޓު ތައްޔާރުކުރުމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާކަމެއް ކަމަށް ވެސް އީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކޮމިޝަނުން އައީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މިފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތާއި ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާކުރިކަން އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ކުރި މަސައްކަތަށް ފަހު 11/2008 އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ޓެމްޕްލޭޓެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އިސްލާހު ގެނެސްފައި ވަނީ މި ހިނގާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް