ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:21
އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރްސީއެމް
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެޗްއާރްސީއެމް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި
 
އިންތިޚާބުތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް، ބައެއް ހުށަހެޅުންތައްވެސް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ
 
އެޗްއާރްސީއެމްއިން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައި

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ލަފާދީފިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމްއިން ވަނީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓު އާންމުކޮށް، އިންތިޚާބުތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބައެއް ހުށަހެޅުންތައްވެސް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ނޫސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ކުންފުނިތަކުން ދޭ ސްޕޮންސަރޝިޕް ފައިސާއާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، ފުރިހަމަގޮތުގައި ދައުލަތް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގައި މީޑިއާތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އިންސާފުވެރި އަދި ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މީޑިއާއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން، ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.  

އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއާއި އެހެން ޕާޓީތަކާ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުސަތު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބުނީ، ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންޓި-ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެގޮތުން, އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ދޮގު ތުހުމަތުތައް ކުރުމާއި، ނަފުރަތު އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް އަމާޒުކުރުމާއި، ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިތުބާރުނުހިފޭ ވާހަކަތައް ފަތުރާފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި އިދާރާތަކަށް އާންމު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ބައެއް މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާތަކުން އަމަލުކުރާނެ ގައިޑްލައިނެއް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލުމަށްވެސް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން، މިފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން ހަރަކާތްތަކާއި، އިންތިޚާބާގުޅޭ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އަދި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެނިފެސްޓޯއާއި ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް