ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:29
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023އަކީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ތާރީޚުގައި ބޭއްވި އެންމެ އަމާން އިންތިޚާބު - އީސީ
 
އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އަދާކުރި ދައުރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
 
ކާމިޔާބު އަދި އަމާން އޮމާން އިންތިޚާބަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމުން ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ
 
ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ދެފުށްފެންނަކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކުގައި ފެށިގެން ނިމެންދެން ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އީސީން ނެރުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ރިޕޯޓްގައި ބުނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭއްވި މި އިންތިޚާބުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ކެތްތެރިކަން ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ޞައްޙަކަމާއި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގާތޯ ބަލައި އެކަމަށް ފާރަވެރި ވި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އަދާކުރި ދައުރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޢާންމުން ބޯލަނބައި، އެ ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީސީން ބުނީ އިންތިޚާބު އެހާ އޮމާންކޮށް ދިޔައީ، ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުމުގައި އަވަސްވެގަތުމާއި އިންތިޚާބުގެ ނިޒާމަކީ ދެފުށްފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަަމަށެވެ. އަދި ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކުން، މި އިންތިޚާބުގެ އިންސާފުވެރިކަމާއި މިނިވަންކަމާމެދު ވަރަށްބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ އަމާންކަމާ ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު އިސްކޮށް ތަފާތު ޚިޔާލުތަކާއި ތަފާތު ސިޔާސީ ވިސްނުންތަކާއެކު ވެސް ކާމިޔާބު އަދި އަމާން އޮމާން އިންތިޚާބަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމުން ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ދެފުށްފެންނަކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް