ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:22
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްވީޓަރ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
ޔާމީނު އެދިވަޑައިގަތީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް، ކަރެކްޝަންސްއިން ނިންމީ ހުއްދަ ނުދޭން
 
ޔާމީނުގެ ގެކޮޅަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ނޫސްވެރިއަކު ގޮސް ދަންނަވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ހުއްދައަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނީ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔާމީނުގެ ވަކީލު އާދަމް ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ކަރެކްޝަންސްއިން ޔާމީނާއެކު ވެފައިވާ އިޤުރާރުގައި މަނާކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަޑައިގެން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޔާމީނުގެ ގެކޮޅަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ނޫސްވެރިއަކު ގޮސް ދަންނަވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށާއި، ބަސްދީގަތުން ދެއްވުމަށްކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަންސްއިން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ދެވަނަ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރަން އެދޭ މީހުންނާ އަމިއްލަ ގެކޮޅުން ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތްކަމަށް ނުވާނެތީ، އެފަދަ މީހުންނާ އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ދީފައިވާ ލުއިތަށް ދިން ގޮތަށް، މި ލުއިތަށް ދިނުމަކަށް ވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ސުވާލުކޮށްލުމުން އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނީ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްދަ ނުދެއްވީ އެ ސަބަބުތަކާހުރެ ކަމަށެވެ.

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިހާރު ލުއިތަކާއެކު ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށްވުރެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް މާރަނގަޅު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް