ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:16
ސޭފްޓީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ސޭފްޓީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި
ބިލާމެދު ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަދި ވޯކް ސޭފް މޯލްޑިވްސް އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ
އެ ބިލު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ 13 އިސްލާހާއި އެކުގައި
އެ ބިލުފާސްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 67 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، އެ ބިލުގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 67 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެވެ. އެ ބިލު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ 13 އިސްލާހާއި އެކުގައެވެ. އެ އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައި ވަނީ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އެގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަދި ވޯކް ސޭފް މޯލްޑިވްސް އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބިލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކާތަކާއި ގެއްލުންތަކުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިއަކަށް އަނިޔާއެއްވުމުގެ ސަަބަބުން ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފުރާނަގޮސްފިނަމަ، ހަރަދާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގާނެ ގޮތްތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލާ ގުޅުންހުރި މަރު އަދި އަނިޔާތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ދިރާސާކުރުމާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ އިންޑަސްޓްރީ ކޯޑުތައް އެކުލާވަލުމުގައި އިދާރާތަކަށް ލަފާ ދިނުންފަދަ މުހިންމުކަންކަން ބިލުގައި އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މި ނޫނަސް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މި ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް