ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:12
ޕީއެންއެފް ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު
ޕީއެންއެފް ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ
ޔާމީނަށް ރައީސް މުއިއްޒަށްވުރެ ރައީސް ސާލިހު ވެސް މާރަނގަޅު: މަލީހު
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ރައީސް މުއިއްޒަށް ވޯޓު ދިނީ ޔާމީން މުއިއްޒު އެންޑޯޒް ކުރެއްވުމުން
 
ޖުޑިޝަރީގެ މިނިވަންކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާފައިވޭ
 
ޔާމީނުގެ ބަންދަށް އިތުރު ލުޔެއް ނުދެއްވީ ސަބަބެއް ނެތް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިހާރު ލުއިތަކާއެކު ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށްވުރެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް މާރަނގަޅު ކަމަށް ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު އަދި ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަލީހު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ދައްކަމުން އައީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުން މިހާރު ދައްކަން ޖެހެނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ރަނގަޅު ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޔާމީނަށް ލުއި ވެސް ދިނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަހަލަ ލުއެއް އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވީ ޔާމީން މިނިވަންކުރައްވާނެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް އެއްމަސްވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް ޖުޑިޝަރީ މިނިވަން ނުވަނީތޯ މަލީހު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ރައީސް މުއިއްޒަށް ވޯޓު ދިނީ ޔާމީން މުއިއްޒު އެންޑޯޒް ކުރެއްވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯފުޅާއެކު ކަމަށެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ ޔާމީނުގެ ބަންދަށް އިތުރު ލުޔެއް ނުދެއްވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަލީހު ވިދާޅުވީ ޔާމީން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއާއި ހަވާލުކުރެއްވީ ޖަލުގައި ހުންނެވުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއަމާނާތަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ލީޑަރޝިޕްގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަދު ޕީއެންސީއަށް މެންބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕީޕީއެމް ފައްތާލުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށާއި، ޕީއެންސީއަކީ ޚާއްސަ ހާލަތަކަށް ޔާމީން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅުން ޖަހައިގަތީ ސިޔާސީ ހަޔާތް ހުއްޓުވާލުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެނބުރި މައިދާނަށް މާވަރުގަދަކޮށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ހަރަކާތުން އެކަހެރިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް