ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:09
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ސާމިރު އަބޫދައްޤާ
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ސާމިރު އަބޫދައްޤާ
އަލް ޖަޒީރާ
މަރުވި ނޫސްވެރިންގެ އަދަދު 90 އިން މައްޗަށް
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ސާމިރު ޝަހީދުކޮށްލުމާ އެކު އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި ނޫސްވެރިންގެ އަދަދު 90 އިން މައްޗަށް
 
ޚާން ޔުނިސްގައި ދިން މި ހަމަލާގައި ނޫސްވެރިޔާގެ އިތުރުން އެ ސްކޫލްގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދިޔަ ޢާއްމުންގެ އެތައްބަޔަކުވެސް ވަނީ އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި

ޣައްޒާގެ ސްކޫލަކަށް ހުކުރުދުވަހު އިސްރާއީލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ސާމިރު އަބޫދައްޤާ ޝަހީދުކޮށްލުމާ އެކު އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި ނޫސްވެރިންގެ އަދަދު 90 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ސާމިރު ޝަހީދުކޮށްލުމުން، މީޑިއާ ނެޓްވޯކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ އިސްރާއީލުން ނޫސްވެރިންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ސިސްޓަމެޓިކް ކޮށް ދުރާލައި ރާވައިގެން ދެމުންދާ ހަމަލާ ތަކެއް ކަމުގައެވެ.

ޚާން ޔުނިސްގައި ދިން މި ހަމަލާގައި ނޫސްވެރިޔާގެ އިތުރުން އެ ސްކޫލްގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދިޔަ ޢާއްމުންގެ އެތައްބަޔަކުވެސް ވަނީ އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފައިވާއިރު، ނޫސްވެރިޔާއަށް ހަމަލާދިންތާ ފަސް ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރުވީއިރުވެސް އެމްބިއުލާންސްތަކާއި ރެސްކިއު ވޯކަރުން އެތަނަށް ވަނުން އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާ ނެޓްވޯކުން ވަނީ އެ މީހުންގެ އެކުވެރިޔާ ގެއްލުމުން ހިތާމަ ފާޅުކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއަށާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން، އިސްރާއީލު ސަރުކާރާއި އަސްކަރިއްޔާ އިން ހިންގަމުންދާ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ޖަރީމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

ޣައްޒާގައި ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 90 އިން މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިބި މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކުގެ އިތުރުން ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރިގައި ވަޒަންވެރިވާ މީހުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައްވެސް އިތުރުވެ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ވަޒަންވެރިން ދެމުންދާ ގޯނާތައް އދ.އިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ ވަޒަންވެރިންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން 189 ޢާއިލާއެއް ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން ޖެހިފައިވާއިރު، ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި 582 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ އދ.ގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އދ.ގެ އޮފީސް ފޮރ ދަ ކޯޑިނޭޝަން އޮފް ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެފެއާޒްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރި ފަރާތްތަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެތައް ތަޅާލުމުގެ ސަބަބުން، 182 ކުޑަކުދިންނާއެކު 338 މީހަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ތަނެއް ނެތެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ގެތައް ތަޅާލުމުން ވެސް 88 މީހަކު ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލިފައެވެ.

އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން 2014 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައި ވަނީ ގެދޮރު ހަލާކުރުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ގާނޫނާ ހިލާފު އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެއް ކަމަށެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ހިފާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފަލަސްޠީނަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް، ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަލްޖަޒީރާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓް ސަމީރު އަބޫ ދައްޤާ އާއި ޗީފް ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ވައިލް އަލް ދަހްދޫހުއަށް އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަލްޖަޒީރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ސަމީރު އަބޫ ދައްޤާއަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އިސްރާއީލުން ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް